• jemuut202101.jpg
  • jemuut202102.jpg
  • jemuut202103.jpg
  • jemuut202104.jpg
 

jemuut

d’r zommer
i herfs jemuut
hult lu binne
i winkterlit

’t dörp sjlieëft
i jrauw hoezer
ze zunt ziech enieg
jries i kluur
intsel i wöad
bleech i moeziek
doa i versjtunt ze ziech
d’r sjmaach van allenäu

bis d’r sjilder
d’r sjriever d’r moezieker
ze trekke
durch de sjtroase
moale hoezer aa
uvver plaie
diechte óp sjting
óp brugke
sjpille zieje anee

d’r winkter
i bluiend jemuut
hult lu eroes
i zommerlit

 

 


 

 

 


Oktober
D’r Reumiesje kaizer Domitianus neumet d’r mond oktober noa ziechzelver.

Planete
Mercurius ziet me an d'r sjloes van d'r oktober 't mörjens neer in 't ostzuudoste. Venus in d'r oavendsjiemer neer in t zuudweste. Jupiter en Saturnus in de ieëtsjte helf van de naat in 't zude. Ze sjtunt óp vóftsing oktober um een-entswantsieg oer reëts van d'r mond. Óp vunnef-entswantsieg oktober um zivve oer vóftsting is Mercurius nog jraad in 't oste tse zieë.


Orion
D'r boag van d'r jeëjer Orion ziet me in 't oste. D'r bejin van 't sjterebild Orion. D'r winkter is óngerweëgs.

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Jammer genoeg moeten wij in Januari 2021 de twee lezingen van mw. Petra Dassen-Housen (9 jan.) en Wim Heijmans (18 jan.) gaan verplaatsen.
Beide lezingen mogen (voor zover nu bekend) maar 30 gasten ontvangen in het HUB en zowel mw. Dassen als Wim Heijmans verdienen de aandacht van een groter publiek.
Dus .... gaan we weer schuiven. 😅

Voor de lezing van Wim Heijmans hebben we 17 januari 2022 gepland.
De lezing van mw. Dassen is eveneens verschoven naar het nieuwe seizoen. Datum volgt nog.
Laten we ervan uit gaan dat de wereld dan weer redelijk terug in het lood is. Althans wat Covid-19 betreft. 😉

 

Jemuut

Betseechent ‘’t janse va jedanke en wat me ziech bewós is’, doa-oes kunt ‘d’r wil, d’r wónsj, ’t verlange en ’’t jód veule, ’t junne’, mar óch de besteechnoeng ‘sessel va ziech bewós zieë’, vuural van ’t jeveul teëjenuvver d’r versjtank.

 


 

 

Vertaling gedicht 'jemuut'
(boven aan de pagina!)


gemoed

de zomer
in herfst gemoed
houdr mensen binnen
in winterlicht

het dorp slaapt
in grauwe huizen
ze zijn enig
grijs in kleur
enkel in woorden
bleek in muziek
daarin verstaan ze elkaar
de smaak van allemaal

tot de schilder
de schrijver de muzikant
ze trekken
door de straten
schilderen huizen
over pleinen
dichten op stenen
op bruggen
spelen zijden aan elkaar

de winter
in bloeiend gemoed
haalt mensen naar buiten
in zomerlicht


 

 


 

 D’r bejin

Inne daag in d’r oktober. Inne jode herfsdaag. Zóndieg i zonnesjien. ’t Marij zitst in de bus. Inne daag eraaf noa ’t zude. Zieng vrundin, ‘t Sietske is mit ‘m mitkome. Ze hant ziech kenne jelierd in de sjtoedente-tsiet. Tsezame jans jet momente durch-braad. Zunt noa-ee jewase. ’t Marij nimt ‘m mit noa zie dörp woa ’t ópjewase is. De herfsvakans liecht ‘m doavuur de richtieje tsiet. De rouw vermiesjt ziech mit klure. Werm durch de neer zon.
Wen ze oessjtieje, ziet het ze tsefort. De manslu óp de bank. Het winkt.
‘Doa kunt ós meëdje,’ ruft d’r Andris.
De angere laache. Óch ’t Marij. Het pakt ’t Sietske bij de hank.
‘Dat is ’t Sietske, mieng vrundin. Iech los ‘m ós dörp zieë.’
‘Sjun, Marij. Doe verjits ós nit,’ zeët d’r Karl.
Heë sjtelt ziech reët en beugt.
‘Welkom bij ’t kloppend hats van ’t dörp.’
’t Marij laacht.
‘En de tsiedónk van ’t dörp. ’t Letste nuits.’
Hank i hank lofe ze durch. Noa ’t elderlieg hoes van ’t Marij. E paar daag bij de mam en d’r pap. Um bij tse kalle. En vuural vroeë tse zieë ziech tse han. Zoeë veult ’t Sietske ’t óch.
Wen ze werm noa ’t Hollendsj tseruk junt, sjmiest ’t jet. D’r pap en de mam zunt mitjelofe noa de bus. Ze winke hön oes. De bank is leëg. De sjtimme van ’t dörp vare mit hön mit. Ze vräue ziech óp de nieëkste kier.
’t Dörp. D’r bejin van ‘t Marij. Noen va hön tsezame.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

933246
vandaag31
gister82
deze week211
maand2017