• duur202201.jpg
  • duur202202.jpg
  • duur202203.jpg
  • duur202204.jpg
  • duur202205.jpg
  • duur202206.jpg

 

 

 

 

 duur

huet weë klopt doa kinger
weë zouw dat zieë
ing vroag
antwoad hinger de duur

huet weë ruft doa kinger
’t klinkt zoeë vreëm
‘ne miensj
sjteet vuur de duur

huet weë zingt doa kinger
e lid va boese
ing sjtim
klinkt an duur

huet weë sjprikt doa kinger
jóds vuur diech
‘ne wónsj
va hinger de duur

huet weë zeët doa kinger
koom eri
ing zin
vuur en hinger de duur

joa de duur
vuur en hinger
ing zin
koom eri

 

 

 

November
Woar óch d’r naam van inne Sjweedse rockband in d’r aavank van de zivvetsiejer joare.

 

 

Planete
Mars  in 't oste. Saturnus 't zuudose. Jupiter de ieëtsjte helf van de naat in 't zude. Saturnus in d'r oavend in 't zuudweste.

 


Veer november
Hoeëg in 't zude sjtunt d'r mond en Jupiter kót bijenee.

 


Nuun-entswantsieg novemger
D'r mond en Saturnus kót bijenee.

 


Orion
't Sjterebild Orion is óngerweëgs in 't oste. Hat de vorm van inne aierleufer mit drei sjtere in 't midde.

 


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kir

 


Troeësbóch. Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6

 


 

 Duur

Ing jeweun duur jeet mieëtstens óp noa woa de mieëtste plaatsj is. Ing tsimmerduur noa ’t tsimmer, ing abeetsduur noa d’r jank. Dat jelt nit vuur de vuurduur van e hoes – die jeet noa binne óp. Koom eri. 

 

Vertaling gedicht 'duur'
(boven aan de pagina!)

deur

hoor wie klopt daar kinderen
wie dat zijn
een vraag
antwoord achter de deur

hoor wie roept daar kinderen
het klinkt zo vreemd
een mens
staat voor de deur

hoor wie zingt daar kinderen
een lied van buiten
een stem
klinkt aan de deur

hoor wie spreekt daar kinderen
goeds voor jou
een wens
van achter de deur

hoor wie zingt daar kinderen
kom binnen
een zin
voor en achter de deur

ja de deur
voor en achter
een zin
kom binnen


 

 

 

d’r tsint en d’r piet

   Deel 23    

 

 

.

 

    Mond    
 

’t Vingt al aa kloar tse weëde. D’r opa is wakker. Likt nog i jen bed. D’r tillefoon likt óp ’t naatskommuedje neëver ziech. Doa kliengelt ’t al.
‘Jóddemörje, mie Sjteersje. Jód jesjloffe?’
‘Joa opa. Is d’r Piet jeweë?’
‘Iech wees ’t nit. Jon mar ins flot kieke.’
Heë sjtiegt oes ’t bed. Deed ziech de sjloebe aa en jeet de trap eraaf.
‘Ao joa, Aimée. De besjute zunt voet. Doa likt e brifje en tswai sjokkelade muus-jer.’
‘Wat sjteet óp ’t brifje?’
‘Waad, iech leës ’t diech vuur. ‘ Wat lekker. Besjute mit muus-jer. Noen ing moes vuur ’t Aimée en ing vuur d’r opa. Jrus, d’r Piet.’
‘Ing sjokkelade moes vuur ós, opa. Mmmmm.’
‘Wits te wat, Sjteersje. Iech kom mörje noa uuch. Da nim iech de moes vuur diech mit.’
‘Ao joa opa. Vier junt ja noa de boot kieke. Va d’r Tsint en d’r Piet.’
‘Bis mörje Aimée.’
De tswai muus ligke óp de vinsterbank. Mar ’t middiegs hat d’r opa al e sjtuks-je va zieng moes ópjaese. En ’t oavends de res. ’t Sjmaacht ‘m jód. Tsevreie jeet e óch sjloffe. En vräut ziech óp mörje.
Al vrug in d’r middieg is e bij ’t Aimée heem. Het sjteet ‘m al hinger de vinster óp tse wade. Flot maat ’t de duur óp. D’r opa hat de sjokkelade moes al i jen heng.
‘Dat is e da, mie Sjteersje. De moes vuur diech.’
De mam hat ’t Anela al in d’r waan jelaad. ’t Aimée biest mit laachende oge e sjtuksje van de moes. Ze dunt ziech d’r jas aa. Doa junt ze da. D’r pap duit d’r kingerwaan. Tsezame noa d’r Tsinterkloas en d’r Piet. Va wieds hure ze de moeziek. ‘Ziech doa kunt de sjtoomboot’. Lang broeche ze dan óch nit tse wade. Doa kunt de boot. D’r Tsint en d’r Piet lofe uvver e bret de boot eraaf. D’r Tsint winkt noa hön en jieët ze ing hank. Óch d’r Piet, mar deë leuft da flot durch.
‘Wat hat de besjuut mit muus-jer miech jód jesjmaachd. Iech zouw noen wal ins jeer ’t Anela wille zieë. E kinke mit inne engelenaam is doch jet bezóngesj.’ Heë bukt ziech uvver d’r kingerwaan.
‘Ao wat leef,’ fluustert e. ‘En wat ing sjun oge.’
‘Joa, Tsint,’ zeët d’r opa, ‘ós Eugs-je.’
D’r Tsint laacht en winkt noa ’t Anela. Lekt ing hank óp d’r kop van ’t Aimée.
‘Iech wunsj uuch alle jeluk mit ’t Anela.’
Da leuft e noa de anger kinger. De moeziek sjpilt. ‘O, kom mar ins kieke.’
Ze junt werm noa heem. ’t Aimée leuft an de hank van d’r opa.
‘Hauws te dat jezieë opa. Doa zose tswai muus-jer in d’r baad van d’r Tsint.’
‘Jao die zunt nog van ós besjuut.’
D’r pap duit mit de mam tsezame d’r kingerwaan. Heë laacht ins.
‘Besser ing moes in d’r baad, da d’r baad in de moes.’
‘Iech han nog e sjuks-je van de sjokkelade moes.’
Het holt ze oes de taesj. En biest dri. De mam sjnoeft ins.
‘Iech jeleuf dat iech jet ruuch.’
‘Wat da mama.’
‘Sjokkelade milch en printe.’
’t Aimée vingt aa tse sjpringe en trukt an de hank van d’r opa.
‘Koom flot. Noa heem.’
Ze lofe noen e sjtuks-je flotter. Durch de vinster kan ’t Aimée ’t al zieë.
‘Doa likt e peks-je óp d’r dusj.’
Nuisjierieg junt ze eri. ’t Aimée darf ’t peks-je ópmaache. ’t Is inne mond va jeële sjtoaf. Mit köadjer hange sjtere draa. Óch va jeële sjtoaf. Mit bloa lettere sjteet óp jiddere sjteer inne naam. Aimée, Anela, papa, mama, opa, oma. En ing lang koad mit inne wiese rink. D’r opa hilt d’r mond vas. ’t Aimée trukt draa. Moeziek klinkt.
‘Ziech d’r mond sjiengt durch de beum.’
Sjtil loestere ze. Wóngerlieg vroeë. Tsezame. Wat e fes.
‘Doarum woar d’r Piet zoeë flot voet,’ zeët d’r pap.
‘Joa papa, deë hat doe ’t peks-je braad.’
De mama zetst de bechere mit werme sjokkelade milch óp d’r dusj. ’t Aimée hilt d’r mond nog vas.
‘Kiek, bij ’t Anela is e bloa eugs-je jetseechend. En bij de oma e blauw wulks-je.’
Ze pakke ziech ing print oes de sjóttel. De ieëtsjte sjtuks-jer aese ze sjtil. Noa d’r ieëtsjte sjloek van de sjokkelade milch vange ze aa tse zinge. ‘Danke Tsint en Piet.’
Wen ’t duuster aa vingt tse weëde, jeet d’r opa werm noa heem. Ze winke hem noa. De zon sjiengt oranje roeë. Ing wólk is tse zieë. Ze winke nog ins. Noen noa de loeët.
‘Dag oma.’

 
 
 Mód

Veer keëtse in inne krans. Ze sjtunt werm veëdieg. An d’r sjloes van e joar. D’r pap sjtikt de ieëtsjte keëts aa. Lit en wermde. Óp waeg noa jeboare weëde. Nui leëve. E kink bringer va leëvensvräud. De vlam van de keëts sjpeielt ziech in de vinster noa d’r jaad. D’r pap kiekt d’rhin. ’t Leëve an duur en binne verbinge ziech. I jedanke ziet e zieng klingkinger in d’r jaad sjpieële. Binnekóts kunt e kinke d’rbij. Nui leëve. Óp waeg noa krismes. Hofnoeng i duustere tsiete.
De klok sjleet  vuur de sjtond. Jans jet kiere zunt de jewieëter ópjetrókke. Va vadder óp zoon. Dizze zommer sjtong ze óp eemoal sjtil. Ze koam óp oam. Mit nui redjer en jesjmierd. Veëdieg vuur de klingkinger um de jewieëter óp tse trekke. Hön zóndieg-middieje. D’r tiek va de tsiet.
D’r pap kiekt nog ins eroes. ’t Broen va wingende bleer. Jeet óp in d’r sjiemer. De vlam tseechent ziech ummer mieë aaf in de roet.
D’r pap drieënt ziech um. Noa ’t jreun van d’r krans. ’t Ieëwieje leëve. Joa kinger weëde jeboare. ’t Jieët mód. Leëvensmód.  

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

977411
vandaag16
gister5
deze week282
maand16