• angesj202207.jpg
  • angesj202207A.jpg
  • angesj202208.jpg
  • angesj202209.jpg
  • angesj202210.jpg
  • angesj202211.jpg
  • angesj202212.jpg

 

 

  angesj

miensje i klure
dere i jeng
blomme i jeruch

jidder zie eje
angesj wie angere
jraad ’t angesj
bóch um tse klure
sjrit um tse danse
sjtroech um tse ruuche

jraad ’t angesj
kluurt danst ruucht
’t leëve
’t angesj
va diech en miech

tsezame angesj

 

 

 

 


Mai
De Reumer vierete versjiedene vrugjoarfester. Óp d’r ieëtsjte daag va mai vierete ze ’t fes va de eëdjödin Bona Dea (de Jódde Jödin), die sjpieëder mit de Jriechiesje jödin Maia i verbank woeët braad.

Planete

Venus en Mars in d'r mörjesjiemer neer boave d'r ostlieje horizon.  Saturnus an d'r sjloes van de naat in 't zuudoste. Jupiter in d'r mörjesjiemer in 't oste.

2 Mai
Mercurius rónk tswai-entswantsieg oer reëts neëver d'r sjmale mond.
 
27 mai
Venus en d'r mondtsikkel um vunnef oer kót bijenee.D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 kroog 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

 

 


Angesj

In de betseechnoeng ‘óp angere maneer’ aajetróffe vanaaf tswelfhónged-ee.


 

 

Vertaling gedicht 'angesj'
(boven aan de pagina!)

anders

mensen in kleuren
dieren in gangen
bloemen in reuken

ieder zijn eigen
anders dan andere
juist het andere
boek om te kleuren
schrede om te dansen
struik om te ruiken

net het andere
kleurt danst ruikt
het leven
het andere
van jou en mij

samen anders

 

 


 

 


 

Normandië

Bleech jeël dörper. Jrieze sjtub wingt óp. Sjtroase nog ummer sjmaal wie i filme van oeëts. Uvver krig en doeë. Vöal doeë. Jong lu. Noen jetseechend i kruutser en inne inkele sjteer. Óp e wiesveld van ier. Jerijd in ónendlieg leed. Oeskiek óp de zieë. Lu lofe rónk. Va wieë en zieë. Ze drage rouw mit ziech mit. Oes respek vuur de tsiet va doe. Oes zörg vuur de tsiet va noen. Óp ’t sjrand sjteet ing juffrauw mit ing klas kinger bij e bild. Dat tseecht vluejele va hofnoeng. Zele va verbóngeheet. Ze lande in d’r zank. Midde d’r tusje sjtieje oes de eëd failere óp va mód. Jebraad durch lu. Ze koame oes de zieë. Brate vrijheet. D’r pries woar hoeëg. Kirkhöf vol. De kinger lofe mit de juffrauw noa d’r rank van de zieë. Blauw ónger ing lieëte loeët. De kinger sjpreie de erm.  Vluejele va vrid. Óp d’r jeële zank.
Inne man óp leëftsiet bliet bij ze sjtoa. Heë jrust mit e woad oes mieëdere sjpröach.
‘Hallo.’
De juffrauw jrust tseruk.
‘Hallo’.
Jidder vanoes ziene eje klank. Heë vertselt heur, dat ziene pap oeëts hei vanoes de zieë an land koam. Um vrijheet tse bringe. Heë hauw d’r krig uvverleëfd. De juffrauw vertselt ‘t de kinger. Ze jrusse óch. Da lofe ze durch. D’r man kiekt ze noa. Vóssjtep óp ‘t nase sjtrand. D’r man zetst zieng hakke in d’r zank. Teëje d’r krig. Vuur d’r vrid. Heë kiekt d’rhin. D’r bejin van e jediech. D’r sjloes va jewald.
Óch d’r man leuft durch. Hinger bliet e bild. Hakke in d’r zank.

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

954234
vandaag105
gister121
deze week330
maand1967