2016fibberwIII(laat u voorlezen!)

 

D’r helm

De winktertsiet is nit ummer de sjunste tsiet um tse fietse. Dat vingt d’r Hannes. Zicher noen de kneie bij ‘m ópsjpille.
‘Auw knäok,’ zeët e dökser.
Flotter kauw vingere en tsieëne. Went ’t vruust,  lieët e dan óch d’r fiets sjtoa. En went ’t rent,  jeet e zoeë wie zoeë nit mieë ’t hoes oes. Vöal daag blieve in d’r winkter nit mieë uvver um tse vare. Evver hu is ’t jans jet angesj. Alling wuste sjnei kan ‘m heem haode. D’r daag van ziene kammeraad. Veer joar jeleie woar e oes-jevare. Vuur ummer ziene toer durch de ieëwiegheet.
D’r Hannes zetst ziech d’r helm óp van d’r Jan. Hu zunt de kilometere vuur hem. Inne toer oane troer. Mit erinnerónge va vräud.
’t Sjmiest jet. Dat maat nuuks oes. D’r helm is inne jouwe sjuts. En liet hem vare in dat eëdsje weer. Uvver huevele en dale. Mit deë inne helm óp d’r kop.
Inne sjuts teëje valle.
Inne sjtuuts vuur ópsjtoa.
D’r  helm van d’r Jan.