2016meetsII(laat u voorlezen!)

Inne euro

In ’t bucherjesjef likt inne sjtabel bucher. Kingerbucher vuur inne euro. Me wil kinger an ‘t leëze krieje. Mieë wöad ziech eje maache um jedanke en jeveulens tse kanne vertselle. Wöad um moere aaf tse braeche. Um brugke tse bouwe. Ing welt mit lu die zörg hant vuur ee.
Dis joar hat me ‘Oorlogswinter’  jekoaze. Van d’r Jan Terlouw. Heë maachet oeëts naam mit ‘De Koning van Katoren’. Inne könnik vuur en in de lu. Oane óngersjeet.
In de tsiedónk vertselt d’r sjriever zieng zörg. Uvver de rieche die ummer riecher we-ede. D’r ermmód deë ummer mieë waast. De ónversjilliegheet tsouwnimt. D’r sjtroom va lu óp de vlóch langer weëd. Vier óp de vlóch mósse vuur ’t sjtiejende wasser. De zon die ’t land i zank versjnirkt. Vier vroeë zunt dat vier noa lande kanne, woa lëeve nog meuglieg is.
’t Bóch van d’r Jan Terlouw. Inne euro.
Inne klinge pries vuur jans vöal.