2016meetsIII(laat u voorlezen!)

I-leëve

In d'r koer zunt vöal jong lu kome. Ze zinge jeer. Vinge 't vuural sjun um bijenee tse zieë. Meëdjer en jonge eëve aod. Ze zukke ziech. In de kirch zinge ze döks hön lidjer. Woa-i ze ziech heem veule. D'r pastoer hat doa oer vuur. Dat sjenkt vertrouwe.  Óch dis joar veure ze de Passion óp. Drei daag de kirch jans bezatst. Ze lofe mit e jroeës kruuts durch de sjtroase. Kloar sjienget, mit blomme jetseerd. Tsezame, óch mit lu va wied boese de sjtad. De jesjiechte weëd vertseld en vuural jezónge. De jesjiechte va doeëd en leëve. 't Sjprikt aa.
Ummer mieë kirche junt tsouw. De krib sjiengt 't va de arresjliet tse verlizze. Mar de Passion leëft. In 't land zunt doezende lu óngerweëgs.
'Doa jeet 't um,' zeët 't Angèle. Het is d'r vertseller in de Passion. 'Dat de jesjiechte vertseld weëd. Die de lu lieët ileëve in 't leed van d'r anger. Die moere tusje lu aafbrikt. Mit die sjting brugke bouwt. De jesjiechte die diech zörg lieërt han vuur de misdeelde oane óngersjeet. Beëne is óngerweëgs zieë.'
An d'r sjloes zingt d'r koer e lid uvver leëve.
De kirch vilt in 't sjlaos. De lu neëme de jesjiechte mit noa heem.
E kruuts sjiengt. Blomme wase.  
I-leëve lieët leëve.