2016maiIII(laat u voorlezen!)

De duur

D'r kaatkloep wil nog ins jet óngerneëme. Jemindlieg junt ze mit d'r auto dróp oes. Um de buet viert inne. Evver doa zitst e noadeel aa. Deë viert kan nuuks drinke. Nuuks van alcohol. En dat dunt ze óp zoene daag jeer.  E paar drinke. Nit tse vöal, mar jraad jenóg um nit tse kanne vare. Doarum hant ze besjlaose um ins mit d'r tsóg tse joa. 't Is al jans jet joare jeleie, dat ze mit d'r tsóg jereesd hant. De vrauw van d'r Karl nimt ziech wal ins dökser d'r tsóg. Went ze mit vrundinne noa de jesjefter jeet. Zie hat vuur de keëtjer jezórgd. Óp e brifje hat ze jesjraeve bij wat vuur poal ze de keëtjer mósse haode en wade óp d'r  'piep'. 't Klapt allenäu. Óp 't perron sjtunt nog mieë lu. Vuural jong lu.
'Vier zunt nit d'r intsiegste kaatkloep,' laacht d'r Hoebeët.  
Ze hant e keëtje vuur de ieëtsjte klas. Doarum hant ze ing sjun zitsplaatsj. D'r Karl hilt 't keëtje nog i jen heng.
Zieng vrauw hat jezaad: 'Dink draa. Bij 't oessjtieje móst uur 't zelfde doeë. 't Keëtje vuur d'r poal haode en wade óp d'r 'piep'.
Heë wil 't nit verjaese. Ummer mieë lu sjtieje óngerweëgs i. De plaatzje van de ieëtsjte klas zunt bezatst. Zoeëjaar tusje de sjteul sjtunt de lu. Ónger 't vare duit d'r machinist de duur óp.
'Uur móst de duur vrij haode.'
Ing vrauw kriet de duur in d'r ruk. Ze duit va wustiegheet de duur  tsouw. D'r tsóg bliet sjtoa. D'r machinist maat de duur werm óp.
'Wen de duur nit vrij is, vaar iech nit wieër. Iech mós zörje vuur de zicherheet.'
Hei en doa weëd jerauweld. Jeróffe.
'Zörg vuur inne tsóg mit jenóg plaatsj.'
De duur jeet tsouw. De vrauw duit ziech tusje de anger lu. 't Jeet nit jemekkelieg. D'r tsóg bliet ing tsiet sjtoa. Midde in de velder. 't Weëd sjtil. De rezenden haode d'r oam i. Wat passeert noen? De sjpannoeng is um tse sjnieë. Me is wus en durft dat nit tse losse hure. Weë wees wie lang ze nog blieve sjtoa. De manslu kieke ziech aa.
'Junt vier ing kier mit d'r tsóg,' zeët d'r Joeëhan.
D'r Piet kiekt eroes.
'Inne daag in  't veld is ins jet angesj.'   
D'r Hoebeët knikt noa de vrauw.
'Uur kant bij miech óp d'r sjoeës zitse.'
D'r kaatkloep laacht. De vrauw ziet doa de sjpas nit van in.
D'r tsóg viert werm. Noa dreivieëdel sjtond kome ze in de sjtad. Inne jroeëse sjtroom lu sjtiegt oes. D'r kaatkloep waat jedóldieg bis jidderiinne voet is. Noen kanne ze in alle rouw 't keëtje teëje d'r poal haode en d'r 'piep' hure.
In de sjtad bezukke ze ing auw kirch. Dat is jenóg vuur d'r koeltoer óp deë daag. Ze lofe  langs e paar  jesjefter. En zitse vuural i wieëtsjefjer um tse aese, drinke en tse kate. Wen ze noa heem junt hant ze in de sjtad inne sjunne daag jehat. In de ieëtsjte klas zitse ze noen alling. Bij de duur van d'r machinist. D'r huegdepónk van d'r daag.