2016maiII(laat u voorlezen!)

 

Knoevelbere.

Vure óp d'r plai bij 't museum is e sjtuks-je jraas. Ing juffrauw zitst mit heur kinger in inne krink. Ze sjpilt jietaar. De kinger zinge e lidje uvver knoevele.  De zon sjiengt. An d'r i-jank van 't museum sjtunt al jans jet lu. De duur jeet óp. Vus-je vuur vus-je jeet me eri. Óch de kinger mit de juffrauw. Ze hant inne knoevelbeer teëje ziech aajeduid. 't Is hu inne bezóngere daag. D'r kuunsler hat d'r knoevelbeer óp ing troeën jezatst. Inne könnik i e meersjeland. Inne engel óp ing himmelswólk.
Lieëte klure tiervele. De kinger verjape ziech an ziene motor. Nikkel blinkend. Roza klumpjenskluur. D'r knoevelbeer reest mit. Durch e land va versjtendnis. Ainfach. Noa d'r miensj va jiddere daag. De kinger reze mit. Hingerdróp. De troeën va knoevel. Heë vertelt zieng jesjiechte. I meersje-kleier. Va prinse en prinsesse in ee kleed. De kinger kieke ziech de oge oes.
Ze junt óp de foto. Bij de troeën van d'r knoevelbeer. Tsezame könnik. An duur zitse ze werm in 't jraas. Zinge nog ee moal 't knoevellidje. Tsezame mit hön juffrauw. In inne krink rónk de knoevelbere. Könnigke. E meersje. E leëve lang.