2016maiIV(laat u voorlezen!)

't Sjpel van de zieë.

't Wingt hel. Zank vluut uvver 't sjtrand. 't Angèle en d'r Free zitse óp ing dekke neëver e sjtrandhuus-je. Zoeë zitse ze oes d'r wink. De zon kunt aaf en tsouw tusje de wólke durch. E paar daag zunt ze an de zieë. Um tse sjtare noa d'r horizon. De jolve zieë sjume. Noa 't roesje van 't wasser tse loestere. Lu um hön erum bekieke. Inne pap trukt ing bolderkaar. Zie kink zitst drin. Tusje sjpieëlzaachens en taesje. 't Jeet nit zoeë jemekkelieg mit de kaar durch d'r zank. De mam duit d'rhinger. Ze zukke e pleëtsje nit zoeë wied van 't Angèle en d'r Free. Óch oes d'r wink. 't Kink zitst óp inne hankdóch. Mit jroeëse oge kiekt 't rónk. 't Angèle winkt noa 'm. Het dinkt tseruk an de tsiet wie zieng kinger nog kling woare. De mam huft zie kinke óp. Het leuft e paar sjtepjer durch d'r zank. Het zetst ziech werm.  Zank kleëft an de vus-jer. Mit de vingere wilt 't d'r zank körrelsje vuur körrelsje voetpakke. 't Is ónjewend. D'r pap nimt 'm óp d'r erm. Ze lofe noa de zieë. An de hank van d'r pap sjteet 't in 't wasser. De jolve rolle oes. Sjpeule d'r zank van de vus. Sjoem drieft in d'r wink uvver 't sjtrand. 't Klingt krient. Huft e vus-je óp en zetst 't werm neer. Sjpielt 't sjpel van de jolve mit. 't Kome en joa.
Óch de mam kunt d'rbij. Ze blieve nit tse lang in 't wasser. 't Is noen in 't vrugjoar nog kaod. 't Kink leuft an de heng tusje d'r pap en de mam tseruk. Zank kleëft an de vus-jer. Noen jewend. 't Huet bij 't sjpel van de jolve en d'r wink.
't Angèle en d'r Free junt óch noa 't wasser. Jans jet joare hant ze de vakans verbraat an de zieë. Noen oane de kinger. Ónjewend. Óch zie blieve nit tse lang. Ze lofe tseruk. Hank i hank. De kinger tusje hön i. I jedanke.
't Sjpel va kome en voetjoa. Óp 't sjtrand. D'r wink, d'r zank, de jolve.
Ummer werm jesjpieëld.
Kome en voetjoa.