2016joenieI(laat u voorlezen!)

 

Branding

In e restaurant zitse 't Angèle en d'r Free bij de vinster. Óp d'r dusj brent e keëts-je.
Ze jenisse de jemuutliegheet. 't Hat hön jód jesjmaacht. Ze kieke oes uvver de zieë.
Óp 't sjtrand sjtunt en zitse lu. Hei en doa ligke heuf driefhoots. 't Angèle en d'r Free
sjpatsere óch d'rhin. De heuf hoots weëde aajesjtaoche. Ing sjtim klinkt. Ze vertselt de jesjiechte van de zieë. Woa d'r horizon tse zieë is. Nurjens zoeë wied. Nurjens zoeë kótbij. Jidderinne ziene eje horizon hat.
Moeziek klinkt. Meëdjer en jonge danse óp bloese vus óp d'r nase zank. 't Eb-sjtrand is breed. Hön kleier zunt wied. Danse mit in d'r wink. De zon zakt in de zieë. Kluurt 't sjtrand, de lu.
E lid va zengere mit jietare. Tuen jolve. Ze zinge uvver e jeveul van ieëwiegheet. E leëve oane jister. Oane mörje. Alling hu. Ummer hu.
De vlamme in de hootssjtabele tseechene ziech aaf in d'r oavend. Veer akteure duie e bed noa de zieë. Mit doa-i e bild van inne miensj. Noa de branding. Ing plaatsj van adieë. Ummer adieë. De vloed kunt óp. De veer akteure kome tseruk. D'r miensj bliet hinger in de branding. Zie adieë.
Ing tsiet lang danse en zinge ze nog óp 't sjtrand. 't Angèle en d'r Free blieve zitse. Bis 't hoots ópjebrankd is.  De branding nit mieë tse zieë. Waal jeveuld. Ze kome besjtimd nog ins tseruk. Noa de zieë. Misjien mit e klingkink.