2016joenieII(laat u voorlezen!)

 

Sjpeiel

Vuur d'r Joeëhan weëd 't werm ins tsiet um ziech de hoare tse losse sjnieë. Inne man is vuur 'm. Heë zetst ziech an d'r dusj. En pakt de tsiedónk. D'r Beët zitst in d'r sjtool. Heë kriet de hoare jesjneie. Durch d'r sjpeiel kiekt e noa d'r Joeëhan.'
'Doe broechs de tsiedónk nit tse leëze. De Hollendere junt doch nit noa de EK.'
D'r Joeëhan zuet ins. Sjleet e blad um.
'Doa is nog jenóg um tse jenisse.'
'Wat da? Weë van de Hollendere maat nog jet?'
D'r hoarsjnieëder jriemelt ins.
'Vier hant nog ummer d'r Stefan Kruijswijk.'
'Sjwieg miech va dem. Deë vilt van d'r fiets aaf. En d'r Max Verstappen viert teëje ing moer. Sjwieg miech van de Hollendere.'
D'r hoarsjnieëder sjtópt effe mit knippe. Kiekt durch d'r sjpeiel noa d'r Beët.
'En 't Dafne Schippers da? Wat vings te doa-va?'
'Dat mósse vier nog zieë. Dat zal wal de verkierde zie oes lofe.'
D'r hoarsjnieëder mós doa hel vuur laache.
'Joa, Beët, 't zouw miech nit verwóngere.'
Effe is 't sjtil. Me huet alling 't knippe van de sjieër en 't ritsele van de tsiedónk. D'r Allewies kunt eri. Heë zetst ziech óch an 't dusje. '
En Joeëhan. Mit wem mósse vier noen haode. D'r Duutsj, d'r Belsj?'
D'r Joeëhan kiekt nit óp oes de tsiedónk.
'Iech hod mit d'r Hollender. Noeëts d'r mód verlizze. Dat maat 't leëve leëvensweëd.' Bij d'r sjpeiel weëd jekuumd. Da kiekt d'r Joeëhan d'r Allewies aa.
'En kiek noeëts dökser wie nuedieg is in d'r sjpeiel van d'r hoarsjnieder.'
D'r Joeëhan leëst mit inne jroeëse laach in zie jezich wieër in de tsiedónk. Deë laach hat e nog, went e eroes jeet. De hoare jesjneie. Heë jrust.
'Bis d'r nieëkste sjpeiel.'
En vuurziechzelver.
'Nit tse döks.'