Roeëze

Wat woar miech dat e weer. Reën, dondersjleëg, hagelknöa. De sjtroas ing baach. D’r Lei hauw e paar daag jeleie in d’r  jraad jewirkt. De hek jesjneie, jesjoeveld, je-keerd. ’t Zoog sjun oes. ’t Kitty de vinstere jewaesje. De welt sjienget kloar.
Tsezame zitse ze in d’r jaad. Drinke ziech ing tas kaffieë. E paar reesfoldere ligke óp d’r dusj. Ze bekieke ziech die in alle rouw. Woa jeet dis joar de rees hin? Ze zunt vöal óngerweëgs jeweë in hön leëve. Noa anger leng. Koeltoer jenisse. Lu bejieëne. Respekt dele. Jrenze besjtunt vuur hön nit. Jenauw wie de natoer. ’t Ee sjtreumt in ’t angert. Nuuks óp ziechzelver. Doa veule ze ziech heem.
Óp ee moal betrukt de loeët. Vuur alle zicherheet junt ze eri. Jraad óp tsiet. Doa jeet ’t los. ’t Wasser klatsjt teëje de roete. Blompöt valle um. Bleer durch de loeët. D’r Lei sjteet hinger de vinster. Ziet inne sjtórm durch d’r jaad trekke.
‘Zoeë is de natoer.’
’t Kitty zitst an d’r dusj mit de foldere vuur ziech.
‘Zoeë is de welt,’ zeët ‘t.
Vuurdat d’r sjtórm verbij is, wisse ze woa ze hin junt. In d’r winkter ing zieërees maache.  ’t Noorderlit bekieke. Uvver alle jrenze hin. Kluur en plaatsj jenóg. Weltwied.
An duur hat d’r sjtórm ziech jelaad. Ze zunt werm in d’r jaad. Rume de sjerve van de pöt óp. Zetse de sjteul reët. De klimroeës is neerjesjlage. D’r Lei bingt ze óp. E pien-glieg werk. ’t Jeëve noen eemoal döar. Óppen eëd ligke roeëzebleer. ’t Kitty keert ze bijenee.
‘Zoeë is de natoer.’ zeët ’t Kitty.
D’r Lei bekiekt ziech de  kratse óp de heng. Ze kLure roeë. Heë laacht ins.
 ‘Joa, de natoer. D’r  inne de bleer, d’r angere de döar.’
Heë zuet ins.  
‘Tsezame inne janse sjtroech.’
Ze zitse werm in d’r jaad. Inne zommer lang blui. Wie dan óch. En da noa ‘t Noorder-lit. Blui in d’r  winkter.