A louer

D’r  EK-foesbal verbij. Nog eemoal sjpannoeng. D’r finale in inne motte-sjwerm. Oavendzon-dans. In ‘t fel lit va foesballampe. Sjtervende sjwane.
‘t Bliet nog jenóg uvver. D’r Tour. Vuural vuur d’r Hannes. Heë zitst i dis tsiet jet angesj óp d’r fiets. D’r zits rui-iejer. D’r pedaaltrit in Iesland-tuen. ‘Hoe, hoe, hoe’. D’r wink sjtriecht langs d’r Jumbotrieko. Jeboage passeert e jet fietsere. Jong lu. Inne va dön hat inne radio bij ziech. Moeziek sjalt. In ’t verbij joa huet d’r Hannes e lidje. ‘I shot the sheriff’. Makabere tuen. Jraad i dis tsiet. Inne mottedans.  
D’r hoe-róf klinkt i ziech ummer flotter. Bis d’r ieëtsjte huevel. D’r trit bliet jelenkieg. Huevel noa huevel. Jouw bee hat e hu. Heë viert uvver ing bruk. Wieër langs ’t wasser. Bij e wieëtsjefje sjtiegt e aaf. Doa maat e ing paus. Wie zoeë döks in de joare. An d’r jieëvel hingt nog ing foesbalvaan van ing verlore EK. Óp de roet is e jroeës papier jeplekt. ‘A louer’. I kling lettere drónger, ‘te huur’. D’r Hannes sjrikt. Heë wil bouw zage: ‘Oane miech tse vroage?’
Noa al die joare. De terrassjteul sjtunt jesjtabeld in de wei. Ing leëgde vuur hem. Effe kunt ’t in hem óp um ’t wieëtsjefje tse miete. Al is ’t mar vuur de tsiet van ing paus. De veerboot bringt d’r Hannes noa de uvverzie. Doa is e sjiek restaurant mit e jroeës terras. De sjteul en duzje sjtunt óp breer. Sjun jedekt. D’r kaffieë en kieësjevlaam mit sjlagroom zient jód oes. D’r Hannes felt evver de sjteul in ’t jraas van de uvverzie. Tusje peëdsblomme. En kingersjokkele. D’r klank van de jaös. Heë eest d’r kieësjevlaam. Mit d’r jesjmak van de uvverzie. Deë bliet. A louer.