Parade

Besser weer in de loeët. Óp zóndieg is al jet d’rva tse merke. ’t Bertie en d’r Wiel wille dróp oes. Ze hant ziech klapsjteultjer mitjenoame. Nit tse jroeës. Ze kanne mit in de bus. E haof sjtöndsje vare. Uvversjtieje en da is ’t nit mieë wied. Durch de sjtroase trukt ing jroeëse parade. Oes alle dele van de welt junt lu verbij. Ze danse, maache moeziek. Zinge lidjer oes hön land. ’t Bertie en d’r Wiel hant e sjun pleëts-je vónge an d’r sjtoeprank. De lu langs d’r waeg klatsje. Ze dele in de vräud. Braat durch lu oes anger  koeltoere. ’t Bertie jenist de klure van de kleier.
‘’t Zunt jraad miepmöp,’ zeët ‘t.
D’r Wiel fleut e lidje mit. ’t Is bekankd uvver de janse welt. D’r middieg vluut um. Inne jouwe bejin van ing zommerwaech. Heem zetse ze ziech an duur. D’r televies bliet oes. ’t Betie zuet.
‘Al die ieëlend.’
 ‘Huekstens vuur ’t weer zets iech ‘m aa,’ zeët d’r Wiel. ‘Dat is winniegstens jód nuits.’ Uvver e blad van inne sjtroech kruuft ing roepsj. ’t Bertie wiest d’rhin.
‘Dat weëd óch inne miepmop.’
’Joa Bertie um inne miepmop tse weëde, móts te ieëtsj ing roepsj zieë. En jenóg bleer han. Da kans te oesfladdere.’
De parade doert ing janse waech. Mörje junt ze werm.
Ing parade va kluur, vräud en vrid.
Mar ieëtsjt bleer, roepsje, miepmöp. Los ze wase. Ing parade vuur de welt.