Hiezieg

Inne auto mit inne caravan d’rhinger viert durch de sjtroas. De ieëtsjte lu kome tseruk va vakans. De komende daag zalle dat d’r mieë zieë. Binnekóts vingt de sjoeël werm aa. Werm e joar kan ze ópblieve. Nog ummer jraad jenóg kinger. Jeluklieg zunt óch dis joar jong lu mit kinger kome woeëne. Ze hant werk vónge in de sjtad. Wille de rouw van ’t dörp jenisse. Sjpieëlplai vuur de kinger.
Óp ing bank bij d’r kirchplai zitse manslu. Hiezieje lu. Ze zient de nui lu kome. Doa zunt ze vroeë mit. Mar óch mósse ze ziech jeweëne. De lu kalle nit de hiezieje
sjproach. Hant angere jewunden. Mar mit tsiet en jedóld is vöal tse jewinne. En de tsiet neëme ze ziech, de hiezeje lu. Ze tsere de sjtroase mit tseechens van ’t joar. Blomme an de lampepöal. Sjtere in d’r winkter. Klure van ’t vrugjoar. De nui lu vinge aa mit tse doeë. Tse tsere. ’t Weëd óch hön dörp. Mit eje klank. Mit eje jewunde. Lanksaam hiezieg.

hiezieg - plaatselijk