’t Sjpel va

E paar daag junt ze dróp oes. D’r Joeëhan en zieng vrauw. Mit ing bus. Noa ing sjtad uvver de jrens. Nit tse wied. D’r folder vertselt va jieëvele oes meersje-jesjiechten. In ing sjtad nit tse jroeës. Bauw e dörp.  
Binne inne haove daag zalle ze doa zieë. Jiddere daag is doa wal jet tse zieë.
Doavuur junt ze óch. Um sjtrak heem tse kanne vertselle wie sjun ’t woar. Um bilder tse tseje. ’t Sjpel va vruier en noen.
’t Rent jet. Dat vilt teëje noa die sjun daag in d’r noazommer. Wat hant ze ziech je-vräud. Zommertemperatoere. Van ’t mörjens bis ’t oavends an duur. ’t Sjpel va sjatte en zon. E werm jeveul um mit tse neëme noa d’r winkter.
 ‘t Wingt  inne frisje wink. Ze hant ziech doa-óp jekleid. E jroeës kóffer neëme ze ziech mit. Vöal klei-jaasj. ’t Sjpel va zommer en winkter.
Ze vare voet. D’r chauffeur tuut ins hel.
‘Sjun daag,’ ruft e durch d’r microfoon. ‘Vier junt ‘m an de kleier.’  
De noabervrauw hat hönne hoessjlussel vuur de pos en de blomme. ’t Hoes is i jouw heng. Ze winkt hön oes. Bis nieëkste waech.
’t Sjpel va kome en joa.