November

D'r duuster roetsjt vrujjer in 't lit. D'r Joeëhan en zieng vrauw maache hönne oavend rónkjank. Ze lofe je-ermd. Bij 't aod poskantoer vilt lit eroes. Inne fotojraaf hilt doa ing oessjtellóng. Lieët lit sjienge uvver zieng wirkliegheet.
De jesjefter zunt jesjlaose. Etalaasje lit tseecht zaachens en pries.
Inne sjriever bringt zie nui krisbóch rónk. Völt brivvebusse mit zie krislit.
Oes ing ziesjtroas kunt inne tsóg va kinger mit luete. Ze sjpatsere mit d'r Tsint Martien. Dele zieng zörg vuur ermmód. Martienslidjer klinke. Kingeroge sjtrale.
'Sjun,' fluustert de vrauw van d'r Joeëhan.
Ze lofe durch. Óp d'r maat lofe klone. Zetse vuurzichtieg hön ieëtsjte vasteloavendssjritte. Klure d'r duuster.
De jedanke van d'r Joeëhan en zieng vrauw junt oes noa d'r detsember. Tsinterkloas en krismes. Mondesjien kluuurt de naat. Sjtere sjtroale wermde. 't Sjpel va lit en duuster. Wies i sjwats. Jód tse zieë. 't Huet bijee.
Heem drinke ze ziech ing tas kaffieë. Mit printe. Doa is noen de tsiet vuur. Ze vräue ziech.