Kloas

Mit muite sjtieje ze oes de bus. 't Bertie en d'r Wiel hant vol taesje bij ziech. In de sjtad hant ze i-jejole. De fesdaag kome kótterbij. Mit en mit jelde ze al jet vuur de detsembertsiet.
'Jef miech mar die sjwoar waartaesj,' zeët d'r Wiel.
'Vrauwlu kanne óch sjwoar waartaesje drage, Wiel.'
Heë bedinkt ziech. Mar 't vilt 'm nuuks i um doa teëje i tse bringe. Bij de duur zetse ze de waartaesje neer. D'r Wiel veult ziech de taesje van d'r jas en de bóks noa. D'r
sjlussel kan e nit vinge. De noaberlu hant inne reserve-sjlussel. Die zunt evver voet. Wat noen. 't Bertie zuet ins.
'Doe bis miech doch inne kloas.'
'Dat is 't richtieje woad, Bertie. D'r Tsinterkloas kunt bauw. Da wil iech wal d'r kloas zieë.'
'Dat zate vier vruier ummer teëje inne sjtomme uul.'
'Noen ving iech 't nit ezoeë jek woad. Doe brings miech mit dat woad óp ing jedanke. Inne kloazeman. Jef miech ing sjpang oes die hoar. Doa maach iech inne leufer va.' 'Inne leufer?'
'Joa, doa maachete vier vruier de duur mit óp, wen vier d'r sjlussel kwiet woare.'
'Joa vruier. Mar mit die sjloaser va noen jeet dat doch nit.'
'Waad Bertie, iech klöm uvver de moer. Maach de sjtalduur mit d'r kloazeman óp en pak de ledder. Oavenóp sjteet de vinster van 't sjloftsimmer óp.'
't Bertie jieët 'm de sjpang. 't Doert nit lang ier de vuurduur óp jeet.
'Wat zeës te noen Bertie va diene kloas.'
'Joa, Tsinterkloas.'
't Bertie huft de sjwoar waartaesj óp. D'r Wiel bekiekt 't ziech ins.
'Doe bis doch inne janse Piet.'
't Bertie laacht ins.
'Leufer, koom eri.'