Voet

Vurriegs joar loog 't nog in d'r kingerwaan. Noen jeet 't zieng sjritte. An de hank van d'r opa. Óch zieng sjritte. Mit jesjtrekte erm. Jeboage d'r ruk. Het hat e teks-je ópjeraafd. Doa wiest 't mit. Zoeëvöal tse zieë. Aa tse wieze. Bij sjtil tse sjtoa. Mit tse neëme.
Ze sjtaeche d'r waeg uvver. An de uvverzie leuft e pad langs ing rivier. Ze zetse ziech óp ing bank. Het wil bij d'r opa óp d'r sjoeës zitse. Kan 't wieër kieke. Mieë tse wieze.  Sjtikt e henke oes. 't Kuultje vilt in 't jraas.
'Auto,' zeët 't.
Ing boot mit inne auto óp 't dek vieët verbij. Ze kieke de boot noa.
'Voet,' zeët d'r opa. 'De boot is voet.'
'Voet,' zeët 't klingkink. 'Voet, voet.'
'Koom da junt vier wieër.'
Mar het wilt zitse blieve. Ing nui boot is evver nit tse zieë.  
'Koom kink. Vier junt mar ins noa heem.'
Het sjud mit d'r kop.
'Nae. Boot.'
Da bedinkt d'r opa ziech jet.
'Heem, drinkt d'r opa ziech ing tas kaffieë mit e plets-je d'rbij.'
Dat letste is e tsauberwoad. E plets-je. Ze sjtaeche werm d'r waeg uvver. Bij 't hoes van de noaber bliet 't sjtoa. Óp de vinsterbank sjunt bildjer. E pupje, inne kröatsj, engeltjer, e krismentje. Het wiest. D'r opa nimt 'm óp d'r erm. In 't tsimmer brent ing keëts. Heë wiest d'rhin.
'De ieëtsjte keëts.'
Ze lofe durch.
'Voet,' zeët 't kink.'
In 't tsimmer sjtunt de tasse veëdieg. Jemuutlieg werm. Ze zitse rónk d'r dusj. De mama, d'r papa, de tant. D'r papa sjtikt ing keëts aa. 't Kink wiest d'rhin. D'r opa laacht.
'Nit voet.'
'Nit voet,' zeët 't.
Heë reurt in de tas. Jieët 't kink e plets-je. 't Duit 't in d'r mónk. Jruemele hange rónk d'r mónk.
Heë kiekt noa de keëts.
'Nit voet,' zeët e nog ins.