Zoeë tse zieë

Lankoes zitst d'r pap i ziene sjtool. An duur is de loeët jries. 't Vilt jet. Sjmies, fienge sjnei. Jee weer um lang an duur tse zieë. Ziene zóndiegssjpatseerjank woar kót. Heë sjleet e blad van de tsiedónk um. D'r televies sjteet aa. Inne projram mit krislidjer. Hingerjrónk-moeziek. Óngertusje leëst d'r pap 't nuits oes de welt. Inne artiest kunt an 't woad. Hat naam jemaat in de vasteloavendswelt. Jeet e krislid zinge. D'r pap deed de tsiedónk eraaf. Is nuisjierieg. Wat zal dat weëde?
'Dizze zommer lofet iech durch de sjtad,' zeët d'r artiest. 'Zoog iech jans jet lu rónklofe. Lu die 't zoeë tse zieë jód hant, lu die 't zoeë tse zieë sjleët hant. Lu die  zoeë tse zieë oes alle ekke van de welt kome. Iech bedaat miech doe, wat wisse vier van die lu, wat wisse die van ós? Hant ze ós nuedieg. Hant vier ze nuedieg?'
D'r artiest trukt zieng sjouwere óp.
'Wisse don iech 't nit. Veule waal.'
Moeziekante kome óp. Ze sjpille.
'Zoeë tse zieë,' jeet d'r artiest wieër, 'is  vöal jewalt. Zoeë tse zieë broeche vier vrid. Zoeë tse zieë hant vier ós hel nuedieg.'
Kinger lofe uvver de buun. Kinger oes alle ekke van de welt. Zinge in de sjproach va hei. Tsezame mit d'r artiest.
'Zoeë tse zieë.'
D'r pap vouwt de tsiedónk tsouw. Sjprikt d'r artiest noa.
'Wisse don iech 't nit. Waal veule.'
Heë sjtikt drei keëtse aa óp d'r Adventskrans.
Fluustert.
'Zoeë tse zieë. Nog jans jet keëtse tse brenne.'