E nui joar

Tusje de kriskate likt ze. Ing rouwkaat. Mit tswai foto's van 't Sandra. Ing foto 't jezich jekierd noa de zon. Óp de vuurzie van de kaat kiekt 't um. Inne letste laach. An d'r rank van de zieë. Ing blauw loeët. De horizon.
Midde vóftsieg koom. De zerk bedekt mit roeëze. An de zie urjens likt inne sjtroech van d'r sjoeëlmeester en e paar sjoeëlvrung va vruier. Wiese roeëze. Sandra, inne sjtroalende laach. Himmelkloar hoar.
An duur jeet 't leëve wieër. E nui joar. Jetseechend nog durch d'r Peter van Straaten. Hinger ós, 't absjied van d'r JC. D'r Johan  Cruyff. De erinneróng an ing ieëwieje sjun joegend. De werm sjtim van d'r Leonard Cohen óp engele vluejele.
Inne man en ing vrauw maache inne sjpatseerjank mit hönne hónk. Ruucht an inne lampepoal. 't Lit sjiengt in inne sjmiesieje oavend. Nog e paar daag oad joar. De
sjtroas is verlosse. Decor vuur d'r mónkmonneka van d'r Toots Thielemans. Nog eemoal Stille Nacht. Mörje poefele bakke. E nui joar. Wat zal 't ós bringe? D'r Bob Dylan mit d'r Nobelpries. Zouw 't doch ins  lukke mit d'r vrid?