2016janII(laat u voorlezen!)

IPad

D’r  Joeëhan leëst de tsiedónk. Heë hat ’t vuursjtuk. Zieng vrauw ’t angert. Zoeë jeet dat ’t mörjens jemindlieg. Jidderinne leëst zie eje sjtuk en da toesje ze. Tsejeliecher-tsiet zunt ze noeëts oes-jeleëze. Dat is bij ing tsiedónk nit zoeë wiechtieg. Doa sjteet jenóg i um de tsiet tse völle bis d’r angere veëdieg is mit leëze. Óngertusje vertselle ze döks anee jet va wat ze leëze.
‘Me hat d’r nuie prins oes-jeróffe,’ zeët zieng vrauw.  
D’r Joeëhan kiekt óp oes de tsiedónk.
‘Weë dat da?’
‘D’r Patrick.’
’D’r Patrick?’
‘Joa, d’r Patrick d’r Ieëtsjte.’
‘Zicher zoene jónge sjneuzel.’
’Jónk zunt de prinse allenäu. Doabij is Patrick inne naam va dis tsiet.’
D’r Joeëhan kiekt werm in de tsiedónk. Zieng vrauw jriemelt ins.
‘De tsiet va Sjenge, Joepe en Joeëhanne hant vier jehat.’
Ze zitse neëveree in d’r tsóg. Ing vrauw kunt teëjenuvver  hön zitse. Ze maat de taesj óp. Pakt d’r iPad droes. Ze tiekt mit de vingere óp ’t sjerm. Zieng vrauw sjtuest d’r Joeëhan aa.
‘De noabervrauw hat óch zoeë dink. Doa kans te óch de tsiedónk mit leëze.’
D’r Joeëhan sjleet e blad um.
‘Dat is jet vuur de tsiet van d’r Patrick. Iech blief bij de papiere tsiedónk.’
 ‘D’r papiere Joeëhan,’ laacht zieng vrauw.  
Mieë wie ing sjtond vare ze mit d’r tsóg. Da sjtieje ze oes. De tsiedónk ópjevauwe in de taesj van d’r jas. Ze junt noa de bejrebnis van e nieëtsje. Nog jónk. Jraad vuur Silvester.
Óp ’t Sjtation jelde ze ziech blomme. Jidderinne ing.  Alle lu hinger de zerk mit ing blom. Tsezame inne jroeëse sjtroech. Zoeë hauw ’t nieëtsje ’t jewóld. D’r letste sjpat-seerwaeg. Inne waeg van alle tsiete.