2015janI(laat u voorlezen!)

 

 

Lanteern


't Deeg mós dreivieëdelsjtond in de kump sjtoa. Mit e sjtuk plastic dróp. Zoeë kan 't sjtieje. De krinte hant ing vieëdel sjtond nuedieg um tse welle i hankwerm wasser. D'r öal in d'r kessel sjtiegt noa ing temperatoer va hóngednuuntsieg jrade. Nit tse verjaese inne sjloek beer in d'r deeg. De res in de flesj is vuur hemzelver. Inne vuursjoes óp 't fes in d'r oavend. D'r Alfred sjnirkt durch de kuche. 't Is poefeledaag. Inne kómp um oes tse drupe. En kump um de poefele tse verware. D'r sjtubtsoeker kunt dizzen oavend dróp. Zoeë wied is 't nog nit. Heë veegt ziech d'r sjwees van d'r vuurkop.
D'r tellefóng jeet. Nit lang d'rnoa de vuurduursjel. De ieëtsjte knöa deeg drieve in 't vet. Heë maat de duur óp. Kót vrundlieg teëje d'r bezuk. Lang kan e nit oes de kuche blieve. De poefele darve nit broenger wie broen weëde. Sjwats i jiddenfals nit. Heë zouw 't jezich in de noabersjaf verlizze. Ze vräue zich óp zieng poefele. D'r bezuk is kót va doer. De poefele behoade ing jezóng kluur. Teëje d'r oavend sjpatseert d'r Alfred durch de sjtroas. Teldersje mit poefele bringt e noa zieng noaber. Zelver eest e de ieëtsjte poefel um tswelf oer. Silvester. E jlaas champagne. Sjtubtsoeker um d'r mónk. Heë bejrust 't Nuijoar. Vuurwerk knalt in de loeët. D'r tusjedurch drieft ing lanteern. Rui-ieg. Langs d'r himmel. Sjun i heur sjtil-zieë. D'r jank van de tsiet.
D'r Alfred huft zie jlaas. Prós óp de nui tsiet.
Jebore.
Zie klingkink.
De lanteern drieft wieër. Inne klinge pónk an d'r horizon. De verjange tsiet.
De ieëwieje.
Jezóndheet óp de erinneróng.