2015janII(laat u voorlezen!)

 

Kuchedaag

't Is kuchedaag. De tswai breur verzammele ziech urjens in d'r jannewaar. In de kuche van d'r Jean zitse ze rónk d'r dusj. Ze besjpraeche wat 't dis joar jeet weëde. D'r vasteloavendsóptsóg. De aintseljenger beuje ziech uvver hön iedeeë. D'r sjtóp is nog nit van de sjnapsflesj jejange. Die sjteet midde óp d'r dusj. Ze hant ejentlieg mar ee woad.  'Pol'. 't Sjteet jesjraeve óp e jroeës sjtuk papier. Wat kan me doava maache? Politiek. Polieter. Polka. Nae, ze hant doa nuuks mit. Ze hure d'rmit óp.
'Pol-kapot,' zeët d'r Jean.
'Dat is misjien 't woad,' laacht d'r Allewies.
't Weëd evver nit ópjesjraeve. D'r Jean trukt inne potloeëdsjtreep durch de wöad. 'Vier lofe jeweun mit .'
D'r Allewies trukt e wiechtieg jezich.
'Inne sjpatseerjank durch de tsiet. Doe als Jean en iech als Allewies.'
Da weëd 't sjtil in de kuche. Muus-jenssjtil. Ze hant allebei dezelfde jedanke. Kieke ziech aa. Oane ing sjpier in 't jezich tse vertrekke fluustere ze noa ee:
'Iech bin Allewies.'
'Iech bin Jean.'
'Tsezame...Karl.'
Ing tsiet bliet 't sjtil.
Da sjunt ze óp.
D'r sjtóp bliet óp de flesj.