2015janIII(laat u voorlezen!)

 

Bladjood
 

E dik bóch loog bij d'r Richard ónger d'r krisboom. I-jepakt i roeë papier mit ing jode sjtrik drum. 't Jeet uvver de jesjiechte va zieng famillieë. D'r nónk Piet hauw doa jans jet joare aa jewirkt. In 't noajoar koam 't van d'r drukker. Sjun oes-jeveurd. Zoeng achhónged bladzieë. Ing jesjiechte va hóngede joare. Zieng famillieë. De Haan.
D'r ieëtsjte krisdaag hat e jet dri jeblaard. De daag d'rnoa kroog e mieë tsiet en andach um dri tse leëze. Wie wieër heë tseruk in de tsiet leëzet, wie nuisjieriejer heë woëed. Noen is e urjens in de gouden eeuw. Inne va zieng vuurvadddere woar iine vluchteling oes Portugal. Heë vong óngerdaag in Amsterdam. In die tsiet koame vöal lu oes 't boeseland. Amsterdam jong va drissieg doezend noa tswaihóngedtsing-doezend i-woeënere. Welvaart koam in de sjtad.
Bij d'r Richard waast de sjpas um tse leëze. Sjtoots óp ziene vuurvadder. De gouden eeuw ópjepoetst.
D'r Richard leëst wieër. 't Bóch hat e jode renke. Bladjood. Riechdom van de jesjiechte. Jeneratiejoeëne lang. Ummer werm óppennuits.
Óngerweëgs in de tsiet. Vluchtelinge. Jedije i jeneratiejoeëne.