2015fibberwaarI(laat u voorlezen!)

 

 

Vasteloavend óngerweëgs

D'r winkter wil mar nit óp jank kome. De aafjelofe daag hat 't flink jesjtórmd. Hel jerend. Dis naat hat 't jet jevrore. D'r wink ziech jelaad. 't Is e paar jraad boave noel. De loeët is drueg. 't Veult ziech kaod aa. D'r Joeëhan maat wie jiddere daag inne sjpatseerjank mit ziene hónk. Zieng vrauw leuft mit. Ze hilt 't deer an de lieng vas. Va wieds hure ze ing sjtim klinke. Ze sjalt uvver de velder. In d'r beusj is jans jet tse doeë. Vöal lu lofe ziech de bee oes 't lief um d'r ieëtsjte tse zieë. En vöal lu óp de bee um tse kieke. E sjportfes tusje beum en sjtruuch. D'r Joeëhan en zieng vrauw bekieke ziech dat van inne aafsjtand. Ze zient 't jeer wen lu ziech vräue. Zelver jenisse ze de rouw. Doarum sjpatsere ze durch de verlosse sjtroase. Hei en doa hingt inne kloon an de vinster. Ze veule de sjtiemoeng kome. Nog effe. Da tsere ze 't hoes. De doeëze mit vasteloavends-zaachens sjtunt nog óp d'r zölder.
D'r Joeëhan en zieng vrauw lofe je-ermd. Ze sjoenkele e bis-je. De vasteloavend kunt kótterbij. D'r sjtats van d'r hónk winkt alaaf. Bij d'r haorsjnieder likt inne sjlinger in de etalaasj. Óp e sjtuk kartong hat e jesjraeve: 'Schminken. Ook met de carnavalsdagen.'
Ze blieve sjtoa.
'Iech zouw waal wen iech hem wuer, vuur jet mieë sjtiemoeng zörje,' zeët zieng vrauw.'
D'r Joeëhan laacht ins.
'Joa, lang jezichter koste vöal sjmienk.'
Ze lofe durch. In de winkterkouw. De vasteloavend óngerweëgs.
Ze werme ziech an die jedanke.