2015fibberwaarIV(laat u voorlezen!)

 

Dreide bal

Ing tsiet lang hat d'r Hannes pieng an zie óngerlief. 't Fietse jeet 'm nit mieë zoeë jód aaf. Bij jiddere hoebel in d'r waeg mós e van d'r zaal aaf. Heë zal ziech mar ins losse óngerzukke. Mar mit de vasteloavendsdaag sjteet e nit tse sjpringe um noa d'r  dokter tse joa. Heë waad bis aesjermitwoch.
't Wadetsimmer is nog leëg. De mieëtste lu zalle wal inne kater han. En doa broechs te nit mit noa d'r dokter tse joa. E sjtundje herrik sjurje is doa ing jouw milletsien vuur.
De duur van 't wadetsimmer jeet óp. Ing vrauw sjtruuchelt eri. Mit vöal muite jeet ze zitse. Ze kiekt d'r Hannes pienglieg aa.
'Heksesjoes,' fluustert ze.
D'r Hannes wil vroage woa ze ziech die daag i verkleit hat. Mar de duur van d'r dokter jeet óp. D'r Hannes is an de rij. Jods-jedank broecht d'r dokter 'm nit lang tse óngerzukke. 't Is pienglieg.  
'Inne dreide bal,' zeët d'r dokter.
Dat wil zage raeste. Ing tsiet nit fietse. Dat vilt 'm sjwoar. Zicher noen. Dis waech jedenkt heë d'r sjterfdaag va ziene kammeraad, d'r Jan. Um hem tse iere viert d'r Hannes dan inne tour mit alling mar ing jedanke, d'r Jan. Noen zal e deë daag  inne sjpatseerjank maache. An duur kiekt ins eróp.
'Jan, inne dreide bal. Dat is doch jet vuur richtieje rennere.'
D'r Hannes laacht. De pieng is al jet winniejer.
'Has te 't jehoeëd, Jan? Inne richtieje renner.'
Heë leuft langs de appetieëk. Doa broecht e nit eri. Sjtrak holt e ziech wal ing anger milletsien. D'r herrik.