2015meetsI(laat u voorlezen!)

 

Paaf
(meëtsI)


E paar daag kome ze nog ins eraaf. D'r Roob mit zieng famillieë. Ze wille jet durch de jeëjend sjpatsere. Doa woa d'r Roob jebore en ópjewase is. Noa de sjoeëltsiet hauw e werk kraeje in 't Hollendsj. Noen hat e zieng pensiejoeën. In d'r herfs va zie leëve kunt e mit zieng kinger nog ins tseruk. De plaatsj va zieng kingertsiet. Zie vrugjoar. D'r ieëtsjte oavend maat e vuur ziechzelver inne sjpatseerjank duch de noabersjaf va vruier. 't Wil Weste woeët ze vruier jeneumd. Doa woar ummer jet los. Va klöppe bis fesviere.
't Vingt aa tse reëne. D'r Roob sjtikt ziech d'r sjirm óp. Heë kunt langs de kirch va zieng ieëtsjte kómmeliejoeën. De duur van de sacristie sjteet óp. Lit sjiengt eroes. Ing vrauw en inne man junt eri. Örjeltuen klinke. Frauluuts sjtimme junt d'rboave oes. Hoeëg tuen. 't Deed d'r Roob dinke an inne cowboyfilm. Woa vrauwlu mit  Biedermaierhudjer óp d'r kop in e kirchs-je braaf zitse tse zinge. D'r Roob maat d'r sjirm e paar moal óp en tsouw. Heë jeet eri. Jet sjteul sjtunt jerijd. Hingenaa is nog inne sjtool vrij. D'r Roob zetst ziech. D'r sjrim i jen heng. E paar drupe valle óppen eëd. D'r pastoer leëst in de preëdieg inne brif vuur van d'r bisjof. Heë waarsjauwt de lu dat 't inne lange brif is. D'r Roob veult al jet va sjpiets kome, dat e eri is jejange. Loestere deed e koom.  't Zeët 'm nuuks. D'r zin is vuur hem 't leëve zelver. Heë dinkt tseruk an vruier. Wie e koerjong woar. An de sacristie va doe. Wie heë mit anger koerjonge veëdieg sjtong um mit d'r pastoer de kirch eri tse joa.
't Letste blad weëd vuurjeleëze. 't Jeet flotter wie d'r Roob jedaat hauw. D'r pastoer hat van de A4 velle zicher A8 jemaad.
D'r Roob bliet zitse bis an d'r sjloes van de maes. De kleier drueg. De roete besjlage. D'r dekkel van d'r hoes-örjel tsouw. An duur druupt 't nog jet. De jroeëse kirch in d'r duuster. Ing hankvol lu sjtruuchele uvver 't weëgs-je neëver de kirch.  D'r Roob hat zin um 'paaf' tse róffe.
't Weste. 't Wille oes-jesjtórve.