2015meetsII(laat u voorlezen!)

 

Jehakssjteëfje


Wat zunt ze vroeë in d'r foesbalverain. Endlieg kanne ze aavange mit d'r bouw van ing tribuun. Doa-i is óch plaatsj vuur kleedlokale en ing kantien. Ze krient jeld van de jemeende vuur d'r bouw. 't Besjtuur van d'r foesbalverain is va vräud oes-aese jejange. Ze hant 't ziech in 't restaurant van 't kastieël jód losse sjmaache. 't Is hön jejónd. 't Woar e iedee van d'r vuurzitsender. Alling 't is óp de kas van d'r verain. Flot weëd dat rónkvertseld. Noen is d'r krach doa.
D'r Joeëhan lieët ziene hónk oes. Heë leuft uvver d'r maat. Vuur de intsiegste wieëtsjaf sjtunt e paar man bijenee. Ze kalle hel en hauwe mit erm en bee. D'r Joeëhan kriet in 't verbij joa jet d'rva mit.  
'Woarum mósse ze in 't kastieël aese? Jehaksjteëfjer zunt doch óch jód.'
'Joa, mar waal nit mieë wie ee.'
'Nae friete is mieë wie jenóg. En oane mayonaise.'
D'r Joeëhan laacht ins. Heë leuft durch. 't Letste sjtuk va ziene sjpatseerjank jeet langs 't foesbalveld. Doa sjteet al e jroeës sjild. Mit jroeëse lettere sjteet dróp jesjraeve, dat ing nui tribuun jebouwd weëd. Drónger in klinger lettere 'Duurbouw'.'t Bedrief van d'r aanneëmer. Inne kaatvrunk van d'r vuurzitsender.
D'r Joeëhan dinkt an jehakssjteëfjer. Doa  lieët 't bouwbedrief de tsementmölle nit vuur drieëne. D'r laach van d'r Joeëhan vermiesjt ziech mit inne eënsje blik. Binnekóts kan werm jeweëld weëde. Wem zal e weële? Inne oes de frieteboed of 't restaurant?
D'r Joeëhan laacht werm. Heë hat zin óp e jehakssjteëfje.