2015meetsIV(laat u voorlezen!)

15meetsIV.mp3&autostart=0&autoreplay=0&showtime=1" />

 

Milchflesje-bee

Ze hauwe 't al e paar daag vertseld. De lu van 't weer. Zóndieg zouwe de temperatoere zommerlieg weëde. ''t Vrugjoar ziene sjatte vuuroes werpe.
't Is koom meëts. D'r Hannes is in alle Herjodsvrugde óp. 't Juucht in hem. D'r fiets laacht hem aa. D'r dreide bal hat 'm d'r janse winkter van d'r fiets aafjehaode. 't Is noen nog e pingpongbeltje. Plaatsj jenóg óp d'r zaal um oane pieng tse vare. 't Nuits van wermde midde óp d'r daag, hat jods-jedank nit vöal lu al óngerweëg losse zieë. Inne inkele bejrust d'r Hannes. Ze zunt dik aajedoa. 't Hat jevrore. De temperatoer is pas bij ee jraad. Doch dat e werm kan fietse, jieët hem e vrugjoar jeveul. Wie langer de bee rónkdrieëne, wie jelenkiejer 't jeet. De tek an beum en sjtruuch zunt nog oane blad. De sjneiklöks-jer tseeche ziech in 't jraas. Ze kliengele 't jroeëse nuits. 't  Vrugjoar is óngerweëgs.
Noa e paar sjtond weëd 't drukker. D'r ieëtsjte renner in ing kótte bóks viert langs. D'r daag van de milchflesje-bee vingt aa. D'r Hannes veëgt ziech ing druup van de naas. De mutsj ónger d'r helm kan heë umhoeëg klappe. De oere vrij. De häusje junt oes. 't Verkier kunt richtieg óp jank. 't Weëd tsiet um noa heem tse joa. De temperatoer jeet óp de tswantsieg jraad aa. D'r Hannes veult ziech jód.
Heem sjtiegt e aaf. D'r dreide bal in d'r winkter voetjerold. Is huekstens nog inne knikker. Inne leempiet. Kling.
Mar waal nog jeveulieg. Noeëts óp treëne.