2015meetsV(laat u voorlezen!)

 

 

't Is vrugjoar

D'r Walter leuft óp de sjloebe durch 't hoes. D'r hemsjlip oes de bóks. Jister is 't vrugjoar aajevange. Ing viedel sjtond vuur d'r eenentswantsiegste meëts. Wat maat 't óch oes. Hu is inne daag um jöarieg tse zieë. 't Is vrugjoar. Alles kan.
De verduusteróng van de zon nit kanne zieë. Wat maat 't óch oes.
Koerjonge hoale aier óp vuur de Oeëstere. Inne jong sjelt aa. Ing vrauw maat óp. 'Hat uur aier, mevrauw?'
Ze trukt e wus jezich en deed de duur tsouw. D'r jong sjnapt 't nit.
'Aierkop,' dinkt e en leuft durch.
Wat maat 't óch oes. 't Is vrugjoar.
D'r koerjong sjelt noen bij d'r Walter. Heë wiest óp d'r körf. Deë is nog leëg.
'Iech kom aier óphoale.'
D'r Walter laacht vrundlieg.  
'Iech han aier.'
D'r jong vingt aa tse laache. Heë sjnapt noen de wiets. 't Is vrugjoar. Van al is meuglieg.
De zon lieët ziech nit verduustere. En 't vrugjoar vingt hu aa. Hu hat d'r Walter jeboertsdaag. 't Hemme in de bóks. De sjong aa.  De sjel jeet. D'r ieëtsjte bezuk. 'Wat sjtees te jód dróp, Walter?'
D'r koerjong leuft verbij. Heë laacht nog ummer. Aier in d'r körf. Óch die van d'r Walter.
't Is vrugjoar.