2015aprilI(laat u voorlezen!)

 

Vriedieg

In de winkelsjtroas is 't druk. 't Astrid en d'r Dris hoale ziech de waar vuur de Oeësterdaag. Hei en doa mósse ze ziech tusje de lu durch sjravele. Mar ze hant alles wat ze han mósse. De kinger kome die daag óp bezuk. En da natuurlieg aier zukke mit de klingkinger.
'Me merkt dat 't Jouwe Vriedieg is,' zeët d'r Dris, 'vöal Duutsje.'
'Joa,' knikt 't Astrid, 'dat is óp 't Duutsj inne fesdaag. Die hant hu vrij.'
'Koom vier junt durch die kling sjtroas.' D'r Dris wiest. 'Zoeë kome vier flotter bij d'r auto.'
't Astrid leuft hinger 'm aa.
'Hei is 't e sjtuk ruiiejer. Dat woar 't vruier bij ós óch mit Jouwe Vriedieg. Da hauwe vier 't middiegs vrij um d'r kruutswaeg tse lofe.'
Ze sjtaeche e plaisje uvver. Ze hure inne moezieker. Heë sjpilt óp ing jietaar . Zitst mit d'r ruk teëje de moer van ing kling kirch. De duur sjteet óp. E paar lu junt eri. 't Astrid en d'r Dris junt óch ins kieke. Hingenaa in de kirch sjtaeche ze e keëts-je aa. Óp de moer is mit inne sjwatse viltsjtif jesjraeve: 'God is nergens.' Drónger sjteet in ing anger hanksjrif: 'Nergens is ergens.' En jans kling: 'Niets is iets'.
In de kirch beënt me d'r kruutswaeg. Ze zunt bauw an d'r sjloes. 't Astrid en d'r Dris junt eroes.  Ze hure nog jraad: 'God, waarom heb je mij verlaten.'
An duur werpe ze inne euro in 't jietaarkóffer van d'r moezieker. Heë zingt. Ze versjtunt 't nit jód. 't Klinkt wie: 'Eli, Eli, Eli.'
't Astrid en d'r Dris lofe noa d'r auto. De waartaesj in jen heng. Durch ing  ruiieje sjtroas. Effe sjtil.