2015maiI(laat u voorlezen!)

 

Medalieë

Dizze mörje zitse ze al vrug in d'r tsóg. Könniksdaag. 't Vurriegs joar hat d'r Wiel e lintje kraeje. E klingt. Vuur hem jroeës jenóg. Ing janse ier. Zieng  vrauw hat de medalieë jód in 't kis-je verwaard. Bis dizze mörje. Ze hat 'm d'r Wiel ópjesjtaoche. Hu is d'r fesdaag va d'r könnik. Noen junt ze noa de sjtad um jroeës mit tse viere. Ze vare durch 't landsjaf. Langs de dörper. Hei en doa sjtikt ing inkele vaan oes.
'Vings te 't nit jet winnieg vane Wiel?'
'Ach Bertie, 't is nog vrug. Reëne weer, kaod en mondiegmörje. 't Mós nog óp jank kome.'
'Wie iech kling woar broezete vier al vrug mit inne jetseerde fiets durch de sjtroase. Roeë wies blauw crêpepapier tusje de sjpeeche. Inne oranje boag mit ing foto van de könnejin óp 't sjtuur. Iech zien noen alling mar leëg sjtroase.'
D'r tsóg hilt aa bij e dörp. Tswai jong meëdjer sjtunt óp 't perron. Vuur ing jreun hek. Ze hant ing oranje sjtrik in de hoare. Hant 't kaod. Ee van de meëdjer pakt d'r tellefong. 't Maat ing foto. Selfie. Noen laache ze effe. Ze junt óch noa de sjtad. Doa is 't óch nog ruiieg, mar waal mieë oranje wie in de dörper. D'r Wiel en de vrauw zetse ziech in e wieëtsjefje.
'Koom Wiel, vier dunt ós d'r jas oes.'
De medalieë van d'r Wiel blinkt. Ze besjtelle ziech ing tas kaffieë mit inne oranjebitter. D'r könnik mit zieng famillieë is óp d'r televies. Mit sjpas kieke ze d'rhin. 't Bliet nit bij ee jleës-je. Dat merke ze óch, wen ze werm aa duur lofe. D'r jas van d'r Wiel hingt óp.De medalieë kunt e sjtuks-je droes. 't Is mieë vólk óp de bee. De tswai meëdjer kome langs. Ze zitse bij jonge hing óp d'r fiets.
'Zies te,' zeët d'r Wiel, 'óch hu tse daags weëde fietse jetseerd.'
Bij e aesbuudje besjtelle ze zich e bruudje mit woeësj.  Ing harmonie kunt langs. D'r vuurzitsender leuft vuuróp. De brós vuuroes. Heë hat ing jans jroeëse medalieë ópjesjtaoche. Veult ziech wiechtieg. Heë kiekt eënsj.  
D'r Wiel en zieng vrauw laache. De jruetste sjpas mit de klingste medalieë .