2015maiII(laat u voorlezen!)

Help

Óp d'r berg sjtong 't jroeës jesjraeve. 'Help'. In 't Hollendsj. Of in 't Engelsj? De Beatles zónge oeëts 'Help'. 'Help' internatsiejonaal. Óch in 't plat.
'Help' an ing zie van d'r hoeëje berg i Nepal. Durch Hollender mit sjting jesjraeve. Ze zunt durchee jesjokkeld. De eëd sjprikt i sjtoeksjpraoch. Vanoes 't binnenste. De boesezieë tserbraoche. De miensjewelt vilt inee. E katehoes. Alle troeve oes-jesjpilt? Bliet mar ing troef. 'Help'. 't Sjpel va jiddere daag. 'Help'.
Óp d'r Noordpool dievete ze voet. Tswai poolrezender. In ies jebeseld 'Help'.
'Iech hod van die ónendliegheet, d'r horizon deë noeëts óphilt.' Zaat inne van de poolrezender.
I Nepal. Óp d'r Noordpool. Lu óngerweëgs in de sjproach van de natoer. 'Help' inne jrós.
Wieër in de ieëwieje natoer.