2015maiIII(laat u voorlezen!)

Bloeës oog

De zon jeet ummer sjpieëder ónger. An d'r horizon inne kloare sjiemer. De oavendloeët luet blauw óp. Venus en Mars tseechene ziech aaf. Mit 't bloeës oog  tse zieë.
't Leienie sjteet bij ziech in d'r jaad. Inne dikke jas aa. D'r kraag umhoeëg. De temperatoer zakt flot. 't Hat inne sjterekieker in d'r jaad jezatsd. 't Wil mieë zieë wie 't bloeës oog. Mit sjpetsiejelle lenze kan 't kratere óp d'r mond zieë. 't Landsjaf óp Venus. Duudlieg 't roeë va Mars. Mercurius jroeës. Zoeë zetst 't inne sjrit in d'r jroeëse roem. Inne janse klinge sjrit. Mit 't bloeës oog nit tse zieë.
't Leienie wermt ziech an ing tas kaffieë. Ing paus óp ziene waeg durch de ieëwiegheet. D'r oerknal. De sjwöardekraf. De jrenze van d'r roem. De horizonne. Roemtsiet. Versjnellónge. Dele. Velder.
't Leienie nimt ziech inne sjloek kaffieë. Mit 't bloeës oog. 't Sjmaacht. In d'r horizon va ziene jaad. Zie heem. Woa zieng nuisjieriegheet woeënt. Ummer bliet.
't Kiekt durch d'r sjterekieker. Zieng ieëwiegheet.

roem – ruimte