2015joenieII(laat u voorlezen!)


Sjandlidjer

Van de kuche noa 't tsimmer. En werm tseruk. De menute lieche wal sjtonde. Jidder tsekond tiekt angs. D'r foesbakloep sjteet vuur. Oes d'r radio sjalt de sjtim van d'r reporter. Kaihel. Jee óngersjeet tusje ing jool, corner of iwórf.  Alles eëve hel. Eëve sjpannend.
In 't tsimmer lofe ze ziech bauw ungsjteboave. De mam, d'r pap, d'r Pascal. Jewinne ze, is 't fes. Weëd de vaan oes-jesjtaoche. In d'r jaad wase jeël blumpjer. De kloepkluur. 't Bringt jeluk. Joa jeluk. Inne sjrai. Inne janse lange sjrai. Ze hant jewonne. Noa d'r maat.
Wat e vólk. Sjalle en mutsje. Wade óp de sjpillere. Lang wade. Bis in d'r duuster. Da is 't zoeë wied. De supportere i vuur en vlam. Sjwaam sjtiegt óp. D'r maat kluurt roeë. 't Zinge weëd keëke, brulle. Me zingt d'r angs voet. D'r tjeënsjtender i brank jesjtaoche. Oerklanke klinke. Kannibale-sjal. D'r pap lekt de heng op de oere va d'r Pascal. Heë wil zie kink behuie vuur wat jezónge weëd. D'r Pascal trukt de heng van de oere. D'r pap lekt ze werm dróp. 't Weëd e sjpel. D'r Pascal hat de jruetste sjpas.
De mam zeët: 'Vier junt noa heem. Mörje mósse vier werm vrug óp. Mar ieëtsj nog e ies aese.'
Doa hat d'r Pascal wal oere noa. 't Ies keult de óphitsende sjandlidjer.
D'r Pascal sjtroalt. Inne richtieje supporter.  

behuie – behoeden