2015joenieIV(laat u voorlezen!)

Vadderdaag

Bij d'r telder van d'r Wiel sjteet e veës-je mit blomme.'t Bertie hat ze dizze mörje  jeploeët. Blomme oes d'r eje jaad. Roeë va leefde. Himmelskluur i blauw.  Vrugjoar jeël. Ummer nui. E jesjenk wie jiddes joar mit d'r vadderdaag. Um d'r daag vroeë tse bejinne. Ónger hön tswai. De kinger woeëne wiedvoet. Ze zalle wal belle.
Rónk  de middieg jeet de duursjel. E peks-je mit de pos. Óp d'r zóndieg. Vuur d'r Wiel. Heë maat 't nuisjierieg óp. Ing kaat mit e bild va zieng kinger en klingkink. 'Jratteleerd papa en opa'. Óp e dues-je sjteet 'Mersie'. I sjokkelaad jesjraeve. Zoeëvöal in e peks-je. Zoeëvöal in ee woad. 't Bertie en d'r Wiel sjtroalend vroeë. Ze maache inne sjpatseerjank. Je-ermd durch de noabersjaf.
D'r Wiel zeët: 'Mersie.'  Nog ins. Noen zingend. 'Mersie'. '
t Bertie knieft 'm in d'r erm.
'Opa-lidje.'
Vadderdaag.
I blommejeróch. Kingerzus.