2015joelieI(laat u voorlezen!)

 

Reënboag

Ze wille nog ins inne daag noa de sjtad joa. De letste kier woare 't Bertie en d'r Wiel doa mit könniksdaag. 't Hauw hön jód jevalle. Doa is wal ummer jet tse doeë. Óp d'r zamsdieg besjtimd. Zicher in de jesjefter. Evver doa broeche ze nit hin. Of 't zouw zieë um jeweun ins jet rónk tse moeze.
Óp 't sjtation zunt ze inne van de ieëtsjte. Da kanne ze ziech óch de rouw neëme um keëtjer oes d'r apparaat tse hoale. Doa zunt ze nit hendieg i. Zoeë döks vare ze nit mit d'r tsóg. D'r auto losse ze heem sjtoa. Kweer durch de sjtad vare is óch nit alles. En mit d'r tsóg bis te midde in de sjtad.
Sjun óp tsiet vare ze aaf. Zitsplaatsje jenóg. Kótter bij de sjtad weëd 't drukker. Mósse de lu sjtoa. Versjillende zunt bónk jekluurd. Hud, sjalle, trikoots. Zoeëjaar zökke.
''t Liecht wal vasteloavend,' zeët 't Bertie.
D'r Wiel kiekt ins rónk. '
Alling mit vasteloavend zunt de klure roeë, jeël, jreun. Mar noen zien iech d'r mieë.'
'Joa Wiel, 't zunt alle klure van d'r reënboag.'
In de sjtad sjtieje de mieëtste lu oes. 't Bertie en d'r Wiel lofe in d'r sjtroom mit. Vanoes 't sjtation is de sjtroas jetseert mit vane i reënboagklure. 't Is hu 't fes va jing jrenze. Oane óngersjete. Wieër wie de welt. E fes va leefde vuur jidderinne.
't Bertie en d'r Wiel sjtroale. Ze hant 't werm jetróffe in de sjtad. Midde óp d'r maat sjtunt ze tusje de lu. Ze zinge mit.
'Vier danse uvver d'r reënboag.'