2015joelieII(laat u voorlezen!)

 

 

Wermde-record

Doa is e da. D'r werme wink oes Afrika. D'r Joeëhan zitst bij ziech hingenum ónger inne jroeëse sjirm. De vus in inne kómp wasser. Zieng vrauw  zitst binne. Doa is 't keuler. Óch d'r hónk. Deë likt in de kuche óp de kauw sjting. De tsong oes de moel. Me kan 'm hure oame. 't Kumpje mit wasser hat e jraad leëg jelepsjt. D'r Joeëhan kunt eri. In de ieskas sjteet ing kan mit wasser en iesblöks-jer. Heë sjud zie jlaas vol. Óch d'r hónk kriet frisj wasser.
'Blief doch hei binne,' zeët zieng vrauw. 'An duur is 't vöal tse werm.'
'Leef vrauw. Binne kanne vier nog lang jenóg zitse.'
'Doa zitst jinne an duur Joeëhan. Alling doe.'
'Noen is 't óch sjun sjtil. Jee kloppe, zeëge, broeze, keëke. Jenauw zoeëwie vruier de zóndieje woare. Iech jenis de sjtilte.'
Zieng vrauw laacht ins.
'En d'r sjwees.'
'Dat is jód vuur d'r doeësj.'
Heë pakt e iesblöksje oes 't jlaas. Vrieft dat langs d'r vuurkop en jeet eroes. Noa ziene sjtool. Leëze, sjloffe en drinke. Teëje d'r oavend maat e de rungde mit d'r hónk. D'r hoarsjnieder zitst óp 't sjtuupje vuur 't jesjef.
'Wat is 't werm, wa Joeëhan. Dat weer hingt miech 't sjaos oes.'
D'r Joeëhan bliet sjtoa.
''t Jieët e land, doa is 't zommer, winkter, 't janse joar ummer tswantsieg jraad.'
'Woa is dat da?'
'Doa kans te hin joa. E hoarsjnie-jesjef bejinne.'
D'r hoarsjnieder jriemelt ins.
'Haove jek.'  
'Alling de lu die doa woeëne hant inne kale kop. Doa zunt ze mit jebore.'
D'r hoarsjnieder kiekt de anger zie oes. Noen jriemelt d'r Joeëhan. Heë leuft durch. Bij de wieëtsjaf óp d'r maat sjteet de duur óp. Moeziek sjalt eroes. De sjteul óp 't terras zunt bezatst. Sjtimme klinke. D'r Joeëhan leuft durch. De zon is noen jans ónger. Heem zitst zieng vrauw hingenum. Ze hat ziech e ieskaod sjoes i-jesjód. De condensdrupele roetsje langs 't jlaas.
'Iech hoeët jraad dat 't mörje 't wermde-record va zivve-envieëtsieg jebraoche weëd.'
D'r Joeëhan hat ziech e beer i-jesjód.
'Doe bin iech jebore. D'r wermste zommer oeëts.'
Zieng vrauw nimt inne sjloek. Ze laacht.
'Doarum has te óch zoene jouwe doeësj.'
D'r Joeëhan drinkt 't jlaas in e paar sjluuk leëg.
'Jezóndheet, óp mörje. Dat 't nog lang hees is.'