2015joelieIII(laat u voorlezen!)

Dörpssjoeël

E jans joar is de sjoeël in 't dörp óp jeweë. Hu vingt de vakans aa. En noa de vakans waad e nui sjoeëljoar. Doa kome mieë jong lu oes de sjtad in 't dörp woeëne. Doch noa de auw rejele zunt ejentlieg nog ummer nit jenóg kinger. De lu in 't dörp haode poal.  't Letste jesjef vurriegs joar jesjlaose. Jee verainslokaal mieë. Evver de sjoeël kan ópblieve. 't Kloppend hats van 't dörp. Lokale jenóg vuur de kinger. Óch d'r bekker hat doa zieng plaatsj. Heë verkeuft zieng bruedjer en angere zaachens wie vleesj, jreuns, of poszieëjele. E paar lokale hant ze durchjebraoche. E trefpónk vuur lu oes 't dörp. De harmonie is tsezame jejange mit harmonieje oes tswai dörper wieër eróp. Um de waech profe ze in e anger plaatsj. Ins in de drei waeche zunt ze in de  sjoeël. Nog mieë veraine uvverlegke dat óch tse doeë. Zoeë kan me tsezame de sjoeël óngerhoade. Vroeë is me durch de oessjproach van d'r minister. De dörpssjoeële broeche nit tse sjlisse. 't Sjteet jroeës in de tsiedónk. De kinger hant die tsiedónk hoes a hoes ópjehold. Ze hant mutsje d'rva jevouwe. Hu d'r letste sjoeëldaag trekke ze durch 't dörp. De mutsje óp d'r kop. 'Dorpsschool kan blijven.' Óch noa de vakans. Doa vruie de kinger ziech nog nit óp. Waal 't vrij zieë. Sjpieële in 't eje dörp.