2015joelieIV(laat u voorlezen!)

D'r Tour

Drei waeche Tour. Bauw jiddere daag ing etappe. D'r Joeëhan zitst vuur d'r televies. Sjtondelang fietse. Kieke noa sjun bilder in de landsjaf. Loestere noa tswai sjtimme. Ze kalle de tsiet vol. Óp ing toeën. Aaf en tsouw doekt d'r Joeëhan jet i. Va kings aaf aa hat e sjpas aa fietse-renne. Heem zose ze vuur d'r radio. Ze kroefete bauw drin. De sjtim van d'r Jan Cottaar. Sjpieëder d'r Theo Koomen mit inne microfoon hinger óp inne motor. De sjpannoeng woar um tse sjnieë. Die tswai kanke alle rennere bij naam. Hauwe jing nommere nuedieg. Zose kót dróp. Ruuchete d'r sjwees van de rennere. In die tsiet woeët 't fietse-renne óp de kaat jezatst. Noa de etappe sjnirkete de junker óp d'r fiets rónk d'r kirchplai. Ze hauwe allenäu name. Coppi, Woutje Wagtmans, Wim van Est, Jan Nolten. Sjtoekrennere neumete ze ziech. De junker oes de noabersjaf.
D'r Joeëhan maacht ee oog óp. Heë kiekt ins of 't al sjpannend weët. Zieng vrauw sjud ing tas kaffieë i. Óp e teldersje ligke kaffieëplets-jer. Óch 't anger oog jeet óp. Heë pakt ziech e plets-je. Reurt in de tas. 't Leffeltje klinkt. D'r klank van ing fietssjel. Erinneróng an d'r radio. An d'r Jan en d'r Theo. An de sjtoekrennere. De tswai sjtimme óp d'r televies nog ummer in ee tempo. Jing demarrage.
D'r Joeëhan reurt werm in de tas. 't Klinkt. Jet va sjpannoeng...