2015aujoesIII(laat u voorlezen!)

 

Riech

Tswai waeche óp vakans joa, dunt ze al jans jet joare. 't Angèle en d'r Free. Va klings aaf aa junt hön kinger mit. Ze krient noen d'r leëftsiet vuur 't middelbaar óngerwies. Vräue dunt ze ziech nog ummer óp de zieë. Mit d'r tsóg eróp. Da nog e sjtundsje mit de boot. Noa 't eiland woa boese sjpatseerjengere en fietsere jee verkier is. In d'r tsóg zitse de kinger mit d'r ipad óp d'r sjoeës. 't Angèle kiekt eroes. Vruier tsellet het mit de kinger kui die ze in de wei zoge. D'r Free leëst de tsiedónk. Jroeëse sjifter weëde jebouwd. Mit bijbote, duikbote, jetski's en inne helikopter óp 't dek. Umdat ummer mieë rieche lu kome die 't kanne betsale. D'rboave e artikel uvver Afrikaner die hön leëve riskere um zicherheet tse vinge in rieche leng. In de bijlage vertselt 't Sifan Hassan dat 't sjtoots is um hei tse kanne woeëne. Mit vóftsing joar jong 't óp de vlóch oes Ethiopië. 't Hoft noen óp de Olympische Spelen jood vuur Nedreland tse jewinne. Allenäu in ing tsiedónk. Vuuredróp sjteet. 'Zwarte zaterdag'. Vöal lu ónger weëgs. Óp vakans. D'r Free hat 't artikel nog nit jans jeleëze, of ing sjtim klinkt durch d'r tsóg. Óp 't nieëkste sjtation mósse ze wade.
'Vier hant óch inne sjwatse zamsdieg,' zeët 't Angèle.
D'r Free wiest noa de tsiedónk.
''t Jieët sjlimmer dinger.'
Vuur de boot kome ze tse sjpieë. Alwerm wade. Ing sjtond. De kinger vermaache ziech mit d'r ipad.
Óp de boot hant ze ing sjun plaatsj an de reling.
'Weë 't ieëtsjte inne zieëhónk ziet, kriet e ies.,' zeët d'r Free.
De kinger laache. Dat sjpelsje kenne ze van anger joare. D'r ipad jeet tsouw. Ze kieke noa 't wasser. Zieëhung zient ze nit. Trotsdem e ies. In e sjuutsje. Jenóg vuur sjpas. Zoeë riech zunt ze.