2015aujoesIV(laat u voorlezen!)

Frisje lóf

Ze hant ’t jetróffe mit ’t weer. ’t Angèle en d’r Free mit de kinger óp vakans an de zieë. E eiland va rouw en vräud. Hu is de loeët betrókke en jet frisjer. Jee sjtrandweer. In ’t vakanshuus-je sjtunt fietse.  Doamit vare ze noa ’t sjtrand of noa ’t dörp um de waar tse hoale. Ze fietse noen e sjtuk wieër. Durch de duine  Dat hant ziech mieë lu bedaat. Óp ’t fietspad is vöal verkier. D’r ieëtsjte betste zieweëg vare ze eri. Va wieds zient ze d’r kirchtoere van e dörp. ’t Is e sjtuk ruiiejer. D’r weëg jeet durch d’r polder. Langs ziefe. D’r zieëwink is frisj. Aaf en tsouw kunt de zon durch. Wiese wólke sjtapele ziech in de helblauw loeët. Mieëwe kwieke. D’r Free holt deep oam.
‘Frisje lóf, herliech.’
De kinger dunt de mieëuwe noa. Sjöaf sjtaeche d’r weëg uvver. Ze blate. Inne hónk drieft ze noa ’t jraasland. D’r hiert leuft vuuróp. D’r hód hinge óp d’r kop. Inne kuul ónger d’r erm. Heë rolt ziech ing tsiejaret. ’t Angèle sjtiegt aaf. ’t Jriemelt.
‘Frisje lóf.’
Óch d’r Free en de kinger sjieje aaf. E sjoaf leuft kót langs hön. ’t Blaat hel. ’t Klinkt jraam. D’r Free wiest d’rhin.
‘Hat zicher óch jepaefe.’
 De kinger laache. Ze dunt ’t sjoaf noa. In ’t dörp zetse ze ziech óp ing bank. ’t Angèle hat bruudjer jesjmierd. Ze aese in alle rouw. Ing waech al óp vakans. ’t Veult wie ing ieëwiegheet. Nog ing waech vakans, hant ze. Nog ing ieëwiegheet.