2015tsepIII(laat u voorlezen!)

Festival

’t Woar e jroeës sjpektakel jisteroavend in de sjtad. Moeziek, lit, kluresjpel, sjleëg, vuurwerk. Póppe, mieë wie tswantsieg meter hoeëg. E jans vólk woar kome kieke. Sjtare in de oavendloeët. D’r mónk wied óp. ‘Ao’, en ‘Aa’ klinke. Heng klatsje. Wieze. ‘Kiek doa’ en ‘doa’. Oge tse kót. An d’r sjloes e jroeës applaus. Inne jrieze kwalm trukt durch d’r duuster. De lu junt noa heem. Kanne va óprejoeng d’r sjlof nit zoeë flot vinge. ’t Hauw jet jekost, mar da has te óch jet.
D’r nieëkste mörje sjtiegt d’r Rik óp d’r fiets. ’t Is vrug en nog sjtil. Heë viert durch de verlosse sjtroase. Papierraeste van ’t jroeëse fes winge óp. Lanksaam weëd de sjtad wakker. ’t Verkier óp jank. D’r Rik lieët de sjtad hinger ziech. Heë viert wieër. D'r weëg sjlingert ziech tusje 't land van de boere. Eróp en eraaf. De weie zunt mit sjtacheldroad aafjezatsd. 't Tempo jeet umhoeëg. D'r Rik viert ziech werm. Heë kunt i zie ritme. 't Oeszich umermt hem. Velder, weie, buzje oes-jesjneie. In inne puzzel an ee jeplekt. Klure van jreun, jeël noa broen. En tseruk. Weëg jetseechend. Ing baach blinkt in 't dal. D'r Rik wil zinge. Mar vuural sjtil zieë. Sjtare. Heë sjrieft zieng jesjiechte. De jesjiechte van d’r Rik. Zie festival.