2015tsepI(laat u voorlezen!)

Allenäu

Bij d’r hoarsjnieder zitst d’r Richard in d’r sjtool. D’r Joeëhan kunt eri. Inne man mar vuur ziech. Dat vilt mit. Heë  zetst ziech an e dusje. Doa ligkt jet um tse leëze óp. D’r Joeëhan pakt ziech de tsiedónk.
‘Doa jeet werm e jesjef tsouw,’ zeët d’r Richard.
D’r hoarsjnieder kiekt ‘m durch d’r sjpeiel aa.
‘Dat kunt durch ’t internet.’
‘Doa has doe doch jing las va. Hoare wase. Dat is van alle tsiete. Hoarsjniedere blieve besjtoa.’
D’r Joeëhan deed de tsiedónk eraaf.
‘’t Jieët apparate die móts te óp d’r kop zetse. Die sjnieë diech de hoare uvver ‘t internet.’
D’r hoarsjnieder drieënt ziech um.
‘Dem zals doe wal oesvónge han.’
D’r Richard laacht ins.
‘Weë wees mit al die robotte die óngerweëgs zunt.’
D’r hoarsjnieder klopt d’r dóch oes.
‘Ze dunt mar. Iech hod miech nurjens mieë an óp. Jing tsiedónk leës iech mieë. En iech los miech nit jek maache durch ’t nuits óp d’r televies. Ze zukke ’t mar oes.’
D’r Richard pakt de buesj um tse betsale.
‘De tsiete endere ziech.’
D’r hoarsjnieder sjud mit d’r kop.
‘Iech han mieng eje tsiet.’
D’r Joeëhan sjtikt  de tsiedónk in de loeët. Ing foto mit e junke dat likt óp e sjtrand.
‘Kinger sjpeule aa oes de zieë. Weë kan ziech hei nog vuur verberje. ’t Weëd de huekste tsiet dat hei jet aa jedoa weëd. Wie dan óch. Durch ós allenäu.’
’t Is sjtil in ’t jesjef. Me kan alling nog mar ’t knippe van de sjier hure. Wen d’r Joeëhan eroes jeet likt de tsiedónk nog ummer óp. E junke in de jolve. Óp d’r boech. Ermpjer jesjtrekt. ’t Wasser sjpeult langs ’t jónk lief.
D’r Joeëhan jeet eroes.
‘Allenäu,’ zeët e nog ins. E da nog ins an duur, kaihel: ‘Allenäu! ’
Ummer werm: ‘Allenäu!’