2015totktI(laat u voorlezen!)

 

Plat

De zon sjiengt. Wöad in ’t plat tiervele rónk. Sjrievere, zengere, moezieker. Terrasse bis d’r letste sjtool bezatsd. Loestere, kieke, jenisse. Wöad oes ’t binnenste. Moddersjproach. Inne daag lang va kirch bis kiosk. Laache, noadinke, jeveulieg. Tekste en lidjer. Va kling bis jroeës. Ós sjproach waast. Óp d’r plai, i wietsjafte, jesjefter. Inne zonnieje zóndieg in d’r tseptember.
D’r Joeëhan  jeet mit zieng vrauw noa jen dörp. Ze hant kaffieë en kóch in ing doeës bij ziech. In ’t park zetse ze ziech óp ing bank in de zon. Va wieds hure ze de moeziek. Jód tse versjtoa. Jisteroavend woare ze in ’t tejater. Ze sjwerme noen nog. Inne jroeëse kuunsler. Zivvetsieg joar en nog ummer sjluust heë  de lu in zieng erm. Inne miensj van alle tsiete. Zieng moeziek, zie laache, zinge, vertselle. Leëvens-weëd. D’r Joeëhan en zieng vrauw jenisse ’t i sjtilte.
Teëjenuvver hön is inne jraasplai. Inne man sjtelt ziech óp ing kis. Heë vertselt ing jesjiechte oes zie leëve. Als jónge jong hat e de evacuatie mitjemaad. In d’r mond tseptember. Noen is ’t alwerm tseptember. D’r Joeëhan en zieng vrauw loestere. Óngertusje sjudde ze ziech ing tas kaffieë i. Pakke e sjtuk kóch. Tswai lu kome aalofe. Blieve sjtoa um tse loestere. An d’r sjloes zeët d’r man óp de kis dat e vroeë is. Heë hat mar inne krig mitjemaad. En dem hat e uvverleëft. D’r Joeëhan en de vrauw sjudde de tswai lu en d’r man óp de kis inne becher kaffieë i. Ze dele d’r kóch. Da junt ze wieër uvver d’r plai. In ’t bucherjesjef zingt ing vrauw. Himmels sjun. ‘Vuur diech’. D’r Joeëhan  en zieng vrauw kniefe ziech in de erm.
Óp weëg noa heem. Inne sjunne daag.
Heem in de eje sjproach. Plat. Zoeë breed. Vöal plaatsj.  
Miensjeweëd. Leëvensweëd.