2015totktII(laat u voorlezen!)

 

Veluwe

D’r herfs kluurt ummer mieë. D’r zommer wieër voet. ’t Woar ing sjun tsiet. Herlieg weer. Ing vakans um nit tse verjaese. D’r duuster vilt ieëder i. Ziech d’r teëje verzetse hat jinne tswek. ’t Is d’r loof van de tsiet. Deë numt diech mit. D’r winkter kunt kót-terbij.  “t Angèle en d’r Free jeëve ziech draa uvver. Mit hön kinger, ’t Erica en d’r Bob junt ze e paar daag noa de Veluwe. E huesje in de buzje. Midde in de natoer. Jekluurde bleer. Lieët jreun sjienged jraas. Huejele. Jeële  zank. Paddesjteul. D’r Free vertselt de kinger va d’r heksekrink. Ónger de paddesjteul mit roeë en wiese tiepele woeëne tswerje.
Mit ’t Angèle en de kinger sjpatseert e inne janse middieg. Langs d’r waeg i sjtruuch en beum  sjtunt lu mit foto-apparate. Ze wade óp de rieë. Um bilder tse maache.
’t Angèle hat kuchs-jer mitjenoame. Ze aese ze mit sjmaach. In d’r noamiddieg junt ze tseruk noa ’t hues-je. Tusje de beum klinkt  ’t burrele van de riebuk. Durch de sjtruuch sjisse wil verkens voet. Ze knorre. In d’r drek langs e pad is d’r aafdrók va e deer. De kinger zetse ziech óp de hoeke um d’rhin tse kieke.
‘Dat is inne bókkepoeët,’  zeët ’t Angèle.
‘Joa, d’r rieëbók van d’r Jägermeister,’ laacht d’r Free.
‘Free dem kries te sjtrak.’
Noa ’t aese zitse ze rónk d’r kachel. Vuur ’t sjloffe joa, vertselt d’r Free ing jesjiechte uvver inne bókkepoeët. Die hauw e oeëts zieng oma vertselt.
Manslu woare an ’t kate in ing wieëtsjaf. Inne vreëme man koam eri. Zatst ziech an d’r dusj um mit tse kate. Heë won alle sjpelsjer. Wie heë eroes jong, zoge ze dat deë man óp bókkepuet lofet. Ónger ziene jas koam inne sjtats eroes. ’t Woar d’r duevel. ‘Is dat woar,’ vroagt ‘t Erica.
‘In ing jesjiechte kan dat allemoal woar zieë,’ zeët ’t Angèle.
De kinger junt noa jen bed. ’t Angèle en d’r Free drinke ziech inne Jägermeister. ’t Naats sjteet d’r Bob bij ’t bed va zieng eldere.
‘Iech jeleuf, iech han d’r duevel jehoeëd.’
Heë kruuft teëje zieng mam aa. ’t Mörjens wen ze eroes junt, zient ze dat de eëd
neëver de vuurduur umjebutteld is.
‘Dat woar d’r duvel,’ ruft d’r Bob.
’t Angèle lekt ing hank óp zieng sjouwer.
‘Waal mit verkespuet.’
D’r Free sjtikt inne vinger óp.
‘In ing  jesjiechte kan dat allenäu. Weëd  de wirkliegheet sjunner. ‘
‘Al is het mit Jägermeister,’ laacht ’t Angèle.