2015novIV(laat u voorlezen!)

Bijenee

Sjtoots leuft d’r opa hinger d’r kingerwaan. Zie klingkink sjlieëft. Heë maat inne sjpatseerjank mit zieng döatesj. An de beum hingt nog e inkel blad. Kroats sjraie. Inne merkef vluut óp. Zieng klure sjtaeche aaf teëje de dónkelbroeng tek. D’r pap zingt e lidje uvver sjöaf. Zieng döatesj laache. Ze kenne ’t nog va vruier. Ze zinge ’t mit. Sjtil vuur ziech. Hön eje jedanke. Oeëts kink. Noen is ee va hön zelver mam.
Heem sjtikt d’r sjweierzoon ’t hoots in d’r kachel aa. Ze zitse bijenee. Drinke ziech ing tas kaffieë en aese printe mit sjpies. ’t Hoots kniespert in d’r kachel. D’r pap kiekt in de vlamme. Heë vertselt ing jesjiechte van ziene jroeëspap. D’r opa va zieng mam. Deë jong in ’t vrugjoar mit manslu oes de noabersjaf tse vós noa ’t Duutsj. Doa bouwete ze leem-oavets. De lu woare vroeë mit de wirklu oes ’t anger land. Ze blove doa bis ’t noajoar. Da koame ze tseruk. Jenóg verdeend um d’r winkter durch tse kome. ’t Jeld zoos in inne buul. Deë hong ónger d’r jas mit ing koad um d’r nak. De manslu woare mieë wie ing waech óngerweëgs. Ze sjloffete bij boere in ’t hui. De wirkkleier woare bijenee jebónge. Hónge an inne kuul. Dem droge ze uvver de sjouwer. D’r kuul hauwe ze óch wal ins nuedieg jehat um ziech tse were teëje räubere.
De kinger hant de jesjiechte al dökser jehoeët. Mar ze loestere nog ummer mit eëve vöal plezeer. Óp d’r dusj sjtunt veer keëtse. Ing brent. D’r sjweierzoon wurpt e sjtuk hoots óp ’t vuur. De sjteul zunt noen al ing tsiet nit mieë bezatsd zoeë wie vruier. ’t Klingkink zitst óp d’r sjoeës va zieng mam. ’t Kiekt mit jroeëse oge rónk. Ze zunt bijenee. Óch de oma.

merkef – vlaamse gaai
döatesj - dochters