2015detsemI(laat u voorlezen!)

Jesjiechte-vertseller

Wie jiddes joar is óp d’r jroeëse plai in d’r mond detsember krismaat. Vuural óp de zóndieje lofe doa vöal lu rónk. Kingerkaresel, buutjer um tse aese en tse drinke, kröam mit kriszaachens. De lu lofe vus-je vuur vus-je in inne tsóg tusje krisbeum, sjtere en jlieter. Inne monnekasjpiller maat moeziek. Ing vrauw zingt bij jietaarmoeziek. Inne koer trukt rónk. Zingt hei en doa carols. D’r jeróch va neus en riefkus-jer. E drieënórjel sjpilt Stille Nacht. Óch de zie-sjtroase zunt jetseerd. In inne ek is ing boeresjuur noajebouwd. Inne jesjiechte-vertseller zitst in inne jroeëse sjtool tusje ’t sjtrue. E paar sjöaf lofe rónk. De lu zitse óp sjtukker hoots. Ze loestere. Heë vertselt uvver ziene pap. Dem zieng eldere trókke van ’t Hollendsj noa ’t Duutsj. Um tse wirke. Ziene pap woeëd doa jebore. Jong noa de Duutsje sjoeël. Evver vólt ziech doa nit zoeë jans heem. Doe brooch d’r ieëtsjte weltkrig oes. ’t Woeëd jevierlieg. Zicher vuur vreëm lu. Zieng eldere maachete ziech mit hön kinger voet. Ze rezete mit d’r tsóg. En jónge tse vós. Sjtukker kanke ze óp ing boerekar mit vare. Ze woare jans jet daag óngerweëgs. Vroeë woare ze wie ze de jrens passerete. ’t Woar middewinkter. Bij inne boer kanke ze in de sjuur woeëne. In ’t sjtrue hauwe ze ’t werm. De mam en d’r pap hólpe óp d’r boerehof mit. Zoeë koame ze an de kaos. In ’t vrugjoar kroog d’r pap werk óppen koel. En e hoes um i tse woeëne.
Inne man sjteet hingenaa. Heë loestert noa de jesjiechte. Nit bis an d’r sjloes. Heë wil óp tsiet heem zieë. Dierek kome zieng kinger. Heem zetst  d’r pap kaffieë. Sjtrak vertselt e de jesjiechte van d’r man oes de boeresjuur.
De kinger kome eri. Ze vräue ziech. Tswai keëtse brenne.