2015novI(laat u voorlezen!)

 

Ee november

De wirklu zitse in de sjafkeet. Inne waan. Jeël aajesjtraeche. Durch de vinster kieke ze eroes. Óp d’r dusj sjteet ing thermoskan mit kaffieë. Ze drinke oes bechere. An duur valle jet drupe reën. Zeëne d’r kirkhof. De manslu hant de perks-jer en de pade jesjoefeld en jeraechd. Zóndieg is ’t Allerhillieje. Óp de zemplieje jraver bluie frisje blomme.  Bij ’t jraaf van ’t Hetty sjtunt d’r Lou en d’r Wiel. Ze trekke ónkroed oes. Sjudde blommedrek oes ing tuut. D’r reën druupt hön óp d’r kop. De hoare naas. Ze laache d’rbij. Zoeë dónge ze dat óch vruier. Reën of nit. Zoeë lang wie meuglieg durch foesballe. Döks mit inne zakdóch óp d’r kop jeknubd. Dat jeveul va kingertsiet is bij hön blaeve. Hei bij ’t jraaf van ’t Hetty. E vrundinsje. Inne ónjeluklieje val. Binne inne daag jesjtórve. ’t Maachet óp de kinger va doe depe idrók.
Mit Allerhillieje treffe ze ziech. Hei óp d’r kirkhof. Maache inne rónkjank. Inne sjpat-seerjank durch hön jesjiechte. Bluiende erinneróng. Chrysantwies. Ze zunt mit e deel man. Sjwestere, breur. Vrundinne, vrung. Kome zoeëjaar mit d’r tsóg oes ’t Hollendsj. In de wieëtsjaf óp d’r ek drinke ze ziech ing tas kaffieë. Ieëtsjt hant ze ziech bij d’r bekker vlaam jejole.
‘Vlaam oes de reklaam,’ laacht d’r Lou.
Ing dikke sjtond zitse ze bijenee. Jebórje in ’t tsietlieje. Nieëks joar kome ze werm. Bij ’t kóffer jraaf van ’t Hetty.
Jreun oes-jesjlage. KLuur va joegend. Viejueltjer bluie. Frisj in d’r herfs. D’r winkter durch bis ’t vrugjoar.
Noa d’r zommer bluie ze werm. In d’r herfs. Ee november. Verbij ’t tsietlieje.