2015novII(laat u voorlezen!)

Kingerfes

’t Weëd e kluresjpel. Roeë Piete. Sjwatse Piete. Jeël Piete. Bloa Piete. Jreun Piete. Broeng Piete. In alle klure. Wies-sjwatse Piete. Reënboag Piete.
D’r televies kunt mit inne nuie vuursjlaag.  Sjoeële uvverlegke. Sjteë sjlunt de heng in ee. In de tsiedónk sjteet e bild  va d’r sjimmel. Me hat ’t deer bemoald mit zebra-sjtrefe.
De vrung van d’r Sjwatse Piet hant berichte versjikt uvver internet. De lu van d’r Wie-se Piet hant de plakate al veëdieg. Jing ‘discriminatie’.
D’r bekker hat mit zieng vrauw uvverlaat. Ze maache Piete va broenge en wiese sjokkelaad. De Piete die ze tse winnieg verkofe junt óp vunnef detsember in d’r oes-verkoof.
De oma en d’r opa óp d’r ek van de sjtroas zinge mit de klingkinger bij d’r haard. Ze kenne alling de lidjer va vruier.
‘Durch de Piete ziet me de jesjiechte nit mieë,’ zeët de oma.
De kinger zetse d’r sjong. Ze vräue ziech óp mörjevrug. D’r Piet zal besjtimd jet dri doeë. In d’r duuster zalle ze ‘m nit zieë. Ze vräue ziech óp mörje. In d’r sjong zal be-stimd jet zitse. Ze woare ja braaf. Nuisjierieg junt ze noa jen bed. Durch de beum sjiengt d’r mond kloar wie alle joare. D’r Tsinterkloas viert óp ziene sjimmel. D’r wiese baad wingt in d’r wink. Heë bringt e fes vuur kinger. Vuur alle kinger.