2015detsemIV(laat u voorlezen!)

 

Bauw Krismes


Doa junt ze werm. Wie jiddes joar. De janse famillieë noa ’t tejater. Krislóf ópsjnoeve. Ze vräue ziech, umdat ’t al die joare zoeë sjun woar. Laache, kriesje, noadinklieg. Jemuutlieg, tsimmerwerm. Óch d’r nónk Hain jeet mit. Heë hilt va Jingle Bells. ’t Darf vuur hem óch jet mieë zieë. Doarum jeet e mit. Bij d’r i-jank ziet e al ing bekankde. Ze bejrust hem hatslieg. Mit drei muultjer. Tswai óp ’t linker bakke. Ee óp ’t reëter. Bij jiddes muultje zeët ze e woad of e sjtuk d’rva.
‘Bauw-Kris-mes.’
D’r naam van d’r projram. D’r nónk Hain sjtroalt. D’r oavend hat vuur hem jód aajevange.
‘D’r Hain hat al Krismes,’ zeët zie broor.
De famillieë laacht. In d’r zaal zitse ze op dezelfde plaatzje wie anger joare. D’r nónk kiekt ins rónk.
‘Hei zitse vier jód.’
Dat is vuurleufieg ’t letste wat e zeët. D’r projram sjtrieëlt hem. Ziene mónk vilt óp. In rouw is e. Nuuks holt hem doa oes. Óch nit de lu die tse sjpieë kome en langs sjravele ónger e jeveulieg lid van d’r Leonard Cohen. D’r nónk beënt de wöad mit. Hinger ziech treënt e kink teëje ziene sjtool. Heë hilt ziech i. Sjwiegt. Jenist d’r vrid. Sjneikristalle sjtimme. Moeziek óp vluejelklanke. Laacht hatslieg um d’r Krisman bij d’r psychiater. De artieste hant vuur hem de vinstere jewaesje. Krismeskloar. Tsezame junt ze noa heem. Inne oavend um tse puutsje. ’t Is Krismes. Vuur de famillieë hei. Óch hoeëg in de loeët. Tusje de sjtere.